Juridik

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en femte reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 mars 2019 och kommenterar alla de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud …

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce Läs mer »

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce


Straffrättens ansvarslära

Straffrättens ansvarslära

För att förstå straffrätten och det straffrättsliga systemet gäller det att behärska de centrala begreppen principerna och teorierna på området. Nyckeln till den straffrättsliga systematiken ligger i de allmänna förutsättningarna för straffrättsligt ansvar dvs. straffrättens allmänna läror. I verket behandlas förutom ansvarsläran ansvarsförutsättningarna ansvarsfrihetsgrunderna samt försöks- och medverkansläran i strafflagens 35 kap. de kriminalpolitiska utgångspunkterna …

Straffrättens ansvarslära Läs mer »

Straffrättens ansvarslära


Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10

Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 7-10. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975 antogs åter en ny aktiebolagslag. En lång rad ändringar …

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10 Läs mer »

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10


Internationell rätt och moral

Internationell rätt och moral

Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt. Han har verkat på Uppsala universitet och Stockholms universitet och tidigare varit folkrättsrådgivare på UD. Han är författare till bland annat De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen (2011) och Parthenonsyndromet kampen om kulturskatterna (2015). Här har han samlat artiklar som genom åren publicerats på …

Internationell rätt och moral Läs mer »

Internationell rätt och moral


Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Skatterättsliga klubben grundades den 16 april 1945 av några av den tidens mest framstående jurister på skatteområdet de fyrtio stiftarna. Sju decennier senare utgör Skatterättsliga klubben alltjämt ett viktigt forum för diskussion om skatterättsliga frågor. Bland klubbens medlemmar finns Sveriges ledande skatterättsexperter från såväl domstolar och myndigheter som näringsliv och akademi. Denna jubileumsskrift beskriver inte …

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år Läs mer »

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år


Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer

Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv med fokus på såväl RF som EKMR. De rättsliga konstruktioner …

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer Läs mer »

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer


Specialstraffrätten En kommentar

Specialstraffrätten En kommentar

Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott narkotikabrott skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. Ambitionen har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av en enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna …

Specialstraffrätten En kommentar Läs mer »

Specialstraffrätten En kommentar


Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Sjukförsäkringen dvs. möjligheten till ekonomisk ersättning när en person p.g.a. sjukdom eller skada inte kan få inkomst från arbete är en central del i alla välfärdssamhällen. I Sverige har antalet personer med sådan ersättning varierat mycket över de senare decennierna; mer än i de flesta andra länder. Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen och …

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107 Läs mer »

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107


Kyrkoordning 2019 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kyrkoordning 2019 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga …

Kyrkoordning 2019 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan Läs mer »

Kyrkoordning 2019 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan


Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24

I budgetpropositionen för 2020 framgår att en möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens för att stärka sin fortsatta position på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten främjas i en tid då kraven på omställning ökar. Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bl.a. ge möjlighet …

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24 Läs mer »

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24


Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Polisen och kommunerna kan bli bättre på att förebygga brott tillsammans! Analys av hur polisen och kommunerna lyckats realisera idén med »brottsförebyggande arbete i samverkan» enligt en särskild arbetsmodell. Modellen omfattar stegen Kartläggning Problembild Åtgärder Uppföljning Exempel ges från kommunerna Nässjö Vallentuna och Åre. Erfarenheterna visar att polis och kommun behöver arbeta mer kunskapsbaserat tillsammans …

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser. Läs mer »

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.


Femtiofem år av offentligrättslig forskning

Femtiofem år av offentligrättslig forskning

I boken gör Rune Lavin en uppsummering av sin forskning inom den svenska offentliga rätten. Han sammanfattar sina viktigaste forskningsresultat mot bakgrund av de uppdrag och anställningar han innehaft och den miljö han vistats i. Framställningen beskriver dessutom hur hans personliga förhållanden har inverkat på ämnesval och genomförandet av forskningsprojekt. Boken kan intressera främst forskare …

Femtiofem år av offentligrättslig forskning Läs mer »

Femtiofem år av offentligrättslig forskning


Sociala rättigheter åt alla och envar?

Sociala rättigheter åt alla och envar?

Den svenska välfärdsmodellen kännetecknas av solidaritet trygghet och jämlikhet.En viktig pusselbit utgörs av social omsorg och trygghet. Men omfattas alla? Omfattas de tredjelandsmedborgare som bor eller vistas i Sverige? Kan man tala om sociala rättigheter åt alla och envar?Studien tar avstamp i regeringsformens målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § st. 2 om att det allmänna …

Sociala rättigheter åt alla och envar? Läs mer »

Sociala rättigheter åt alla och envar?


Ledighetshandboken

Ledighetshandboken

Beskriver all lagstiftning som finns om arbetstagarens rätt till ledighet inklusive reglerna avseende ledighet vid sjukdom och semester. Innehåller även en redovisning av de regler om ersättning som hör samman med olika ledigheter t.ex. sjuklön och föräldraförsäkring. Författningstexter och lagmotiv belyses med korta referat från Arbetsdomstolen. Handboken innehåller även checklistor och en formulärsamling med förslag …

Ledighetshandboken Läs mer »

Ledighetshandboken


Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet

Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet

I samband med 1990 års skattereform förändrades den allmänna inkomstskatten i grunden. Bl. a. infördes skilda skatteskalor för arbetsinkomster och kapital-inkomster. Inkomster som genereras av arbete beskattas med 45-75 % men avkastning av kapital proportionellt och nominellt med 30 %. Allokering av inkomst till respektive inkomstkategori har därför stor betydelse i skattesystemet.De flesta företag i …

Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet Läs mer »

Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet


Rättspraxis om offentlighet sekretess inom personalområdet

Rättspraxis om offentlighet sekretess inom personalområdet

RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Den här boken redovisar rättspraxis med särskilt fokus på användbarhet inom personalområdet. Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter kommuner regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätter samt allmänna domstolar och Arbetsdomstolen redovisas. Ett stort antal …

Rättspraxis om offentlighet sekretess inom personalområdet Läs mer »

Rättspraxis om offentlighet sekretess inom personalområdet


Vänbok till Lena Holmqvist

Vänbok till Lena Holmqvist

Denna vänbok är tillägnad Lena Holmqvist universitetslektor i straffrätt vid Juridiska institutionen Uppsala universitet. Medverkande författare: Gustaf Almkvist Håkan Andersson Torbjörn Andersson Petter Asp Henrik Bellander Ulla Björkman Agneta Bäcklund Iain Cameron Marianne Dahlén Hans Eklund Nils Jareborg Maarit Jänterä-Jareborg Lotta Lerwall Lena Marcusson Ylva Orrenius Annika Rejmer Sverker Scheutz Anna Skarhed Carl Gustaf Spangenberg …

Vänbok till Lena Holmqvist Läs mer »

Vänbok till Lena Holmqvist


Skadeståndslagen : en kommentar

Skadeståndslagen : en kommentar

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer 3 kap. 4 § 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna …

Skadeståndslagen : en kommentar Läs mer »

Skadeståndslagen : en kommentar


Momsens faktureringsregler m.m.

Momsens faktureringsregler m.m.

I ’Momsens faktureringsregler m.m.’ får läsaren det titeln uttrycker. En grundlig genomgång ges av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. Dessutom berörs även i viss mån för sammanhanget bl.a. redovisningsreglerna för momsen periodisk sammanställning bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Frågor som i första hand behandlas i denna skrift är: vem som är …

Momsens faktureringsregler m.m. Läs mer »

Momsens faktureringsregler m.m.


Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni

Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni radio/tv samt internet. Ett kommunikationsperspektiv används för att åstadkomma en överblick av regelsystemet. Utgångspunkter är därför en avsändare som överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.De lagregler som är aktuella på området ordnas efter om de reglerar kommunikation i form av …

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni Läs mer »

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni


Rättssäker utbildning

Rättssäker utbildning

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2018 en nationell konferens på temat rättssäker utbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat. I antologin diskuteras flera utbildningsrättsliga aspekter som på olika sätt berör frågan om vad en rättssäker utbildning är. Analyserna spänner över vida områden såsom brott i skolan barns och …

Rättssäker utbildning Läs mer »

Rättssäker utbildning


Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. Därutöver ska ett tillägg ges i …

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor Läs mer »

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor


Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

Det är mer än 50 år sedan den första kemikalielagstiftningen på EU-nivå infördes; 1967 trädde direktivet om farliga ämnen i kraft. Direktivet fastlade regler för klassificering och märkning av kemikalier baserade på deras inneboende farlighet. Under de följande decennierna tillkom fler riskbaserade regler som också blev föregångarna till Reachförordningen. Men parallellt med lagstiftningens tillkomst och …

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04) Läs mer »

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)


Finlands Lag 2019

Finlands Lag 2019

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg. Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt …

Finlands Lag 2019 Läs mer »

Finlands Lag 2019


Skälig misstanke

Skälig misstanke

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är …

Skälig misstanke Läs mer »

Skälig misstanke


Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

I boken behandlas aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda aktiebolag. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Särskilt fokus sätts på aktiebolagsrättens dispositivitet och hur ägarledda aktiebolag även via flexibla beslutsförfaranden kan fatta rättsenliga …

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag Läs mer »

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag


Rättsfall i straffrätt

Rättsfall i straffrätt

Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som …

Rättsfall i straffrätt Läs mer »

Rättsfall i straffrätt


Förvaltarberättelse i konkurs en praktika

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive avsnitt. Innehållet är en introduktion och handbok för nybörjaren …

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika Läs mer »

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika


Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling

Denna bok är en samling artiklar skrivna av Peter Danowsky. Artiklarna är tidigare publicerade mellan 1976 och 2011. Samlingen skildrar en resa i utvecklingen av advokatyrket och advokatens roll i samhället. Rättsutvecklingen inom upphovsrätt och yttrandefrihet framträder också tydligt. Boken ger en unik möjlighet att ta del av perspektiv och samhällssyn präglade av tiden och …

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling Läs mer »

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling


Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

När profeten Muhammed dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden ofta med viktiga skillnader. Med shiaislam i förgrunden presenterar denna bok de shia- …

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem Läs mer »

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem


Rekonstruktionspraktikan

Rekonstruktionspraktikan

Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion inklusive lönegaranti både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m. handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten. Alla inom …

Rekonstruktionspraktikan Läs mer »

Rekonstruktionspraktikan


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrättskuldebrevsrätt sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som …

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt Läs mer »

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt


Brottsdatalagen : en kommentar

Brottsdatalagen : en kommentar

Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.Denna kommentar utgår främst från förarbetena då någon praxis ännu inte hunnit bildas. I den mån äldre avgöranden har …

Brottsdatalagen : en kommentar Läs mer »

Brottsdatalagen : en kommentar


Lagtextsamling i arbetsrätt – för kommuner och regioner

Lagtextsamling i arbetsrätt – för kommuner och regioner

Lagtextsamlingen innehåller ett urval av lagar och förordningar som behövs i rollen som arbetsgivare för kommuner regioner och företag inom offentliga sektorn. I innehållet finns grundläggande arbetsrättsliga lagar men även utdrag ur bland annat skollagen kommunallagen och andra lagar som har betydelse för anställning inom offentlig sektor.För urvalet står arbetsrättsjurister inom Avdelningen för arbetsgivarpolitik vid …

Lagtextsamling i arbetsrätt – för kommuner och regioner Läs mer »

Lagtextsamling i arbetsrätt – för kommuner och regioner


Lagen om upphandling inom försörjningssektorn

Lagen om upphandling inom försörjningssektorn

LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten energi transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning upphandlingsförfaranden ramavtalsbestämmelser tidsfrister avtalsspärr m.m.Till lagen hör även bilagor som bland annat definierar vad som enligt LUF är byggentreprenader samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Fickfakta är utformat i ett …

Lagen om upphandling inom försörjningssektorn Läs mer »

Lagen om upphandling inom försörjningssektorn


Regler i en ny reklamvärld

Regler i en ny reklamvärld

Marknadsrätten är ett område i förändring – globaliseringen EU-samarbetet och inte minst internets framväxt påverkar allt mer. Lagar och marknadsetiska regler kring reklam är ett allt viktigare rättsområde som är under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. I boken analyserar författarna skilda aspekter som den grundläggande yttrandefriheten i …

Regler i en ny reklamvärld Läs mer »

Regler i en ny reklamvärld


Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Det behöver byggas fler bostäder däribland fler hyreslägenheter. En god tillgång på hyresbostäder fyller många viktiga funktioner i det svenska samhället. Utredningens förslag till förändringar: fler möjligheter att kunna ändra en presumtionshyra under presumtionstiden fler hyreslägenheter ska kunna få presumtionshyra en ny modell för tvistlösning. Förslagen bedöms i allmänhet som positiva för bostadsmarknaden. En förändrad …

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion Läs mer »

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion


Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i …

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen Läs mer »

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen


Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)

Undersöker behovet av ändringar i kärntekniklagen förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet strålskyddslagen miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredaren skulle bland annat: undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall och analysera …

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05) Läs mer »

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)


Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera och stärka samarbetet mellan myndigheterna för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medfört och stärka den gränsöverskridande e-handeln inom EU. De behöriga myndigheterna …

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2) Läs mer »

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)


Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning

Ett avtals innebörd i meningen avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter beror på vilka bestämmelser avtalet innehåller (inkorporering) hur dessa är att förstå (tolkning) och vad som gäller för i avtalet inte reglerade frågor (utfyllning). Lagbestämmelser om inkorporering tolkning och utfyllning finns i begränsad omfattning. Svensk rätts inställning till dessa frågor bestäms därför väsentligen av högsta …

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning Läs mer »

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning


Löneindrivning och konkurs en facklig handledning

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning

Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller. Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de komplicerade reglerna kring en arbetstagares löneskydd. Steg …

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning Läs mer »

Löneindrivning och konkurs en facklig handledning


Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24

Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 17-24. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975 antogs åter en ny aktiebolagslag. En lång rad ändringar …

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24 Läs mer »

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24


Immaterialrättens struktur

Immaterialrättens struktur

’Immaterialrättens struktur’ är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens struktur (ii) registreringssystemens betydelse (iii) avtal rörande immaterialrätt och (iv) begränsningar av ensamrätten.Denna struktur fokuserar …

Immaterialrättens struktur Läs mer »

Immaterialrättens struktur


Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och …

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv Läs mer »

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv


Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek

Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker Inge Lorange Backer Ellen Margrethe Basse Bertil Bengtsson Sanja Bogojevic Brita Bohman Anoeska Buijze Carl Dalhammar Jan Darpö Jonas Ebbesson Susana Goytia Simon Gustafsson Andrea Hjärne Christina Hörnberg Brian Jackson Henrik Josefsson …

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek Läs mer »

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek


Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram

Föreslår en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Förslagen bygger på att det finns en undervisning som möter alla elever. Stöd är den första insatsen som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för …

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram Läs mer »

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram


En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträttsom kortfattat behandlar traktaträttensgrunder.Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträttenfrån 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.Den innehåller övningsuppgifter och i det sista kapitletfinns den svenska konventionstexten återgiven.En introduktion till traktaträtten fyller en lucka som funnits pågrundkursnivå på juristlinjen. Det är författarens förhoppning …

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt Läs mer »

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrättskuldebrevsrätt sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall …

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt Läs mer »

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt


Skadeståndsberäkning vid sakskada

Skadeståndsberäkning vid sakskada

I denna bok presenteras analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada.Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i sin tur har genererat en förhållandevis livlig debatt. I nu föreliggande upplaga som uppdaterats …

Skadeståndsberäkning vid sakskada Läs mer »

Skadeståndsberäkning vid sakskada


Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall

Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer arbetsledare skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst. Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor …

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall Läs mer »

Arbetsmiljö för socialtjänst kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall


Avtalets räckvidd I

Avtalets räckvidd I

Boken handlar om avtals tredjemansverkningar. Hur kan man argumentera för att tredjeman ska få rätt enligt andras avtal eller få framställa ett så kallat direktkrav? Vad går det att invända däremot? Hur förhåller sig direktkrav till tredjemansavtal? Går det att fingera tredjemansavtal för att få till stånd ett direktkrav? Och vad är egentligen en avtalsfiktion? …

Avtalets räckvidd I Läs mer »

Avtalets räckvidd I


UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. Visa pris

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21


Samlade störningskrav

Samlade störningskrav

Samlade störningskrav (eng. global claims eller cumulative impact claims nor. plunder og heft) behandlar krav på ersättning för ineffektivitetsförluster i entreprenader.Boken utgår från utländsk praxis litteratur och forskning på området för att mot denna bakgrund försöka utveckla närmare principer för hur samlade störningskrav bör hanteras under svensk rätt. Förhoppningen är att boken ska bidra till …

Samlade störningskrav Läs mer »

Samlade störningskrav


Skrifter till Jan Rambergs minne

Skrifter till Jan Rambergs minne

Den 28 januari 2018 avled Jan Ramberg professor vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Denna minnespublikation hedrar professor Rambergs enastående livslånga bidrag till privaträtten. Jan Ramberg var en praktiserande advokat i 15 år innan han disputerade 1970. Han utsågs senare till professor vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Jan Ramberg var verksam i Internationella handelskammaren (ICC) i …

Skrifter till Jan Rambergs minne Läs mer »

Skrifter till Jan Rambergs minne


Finnish labour law in practice

Finnish labour law in practice

Kyseessä on ainoa englanninkielinen kokonaisesitys Suomen työlainsäädännöstä erityisesti kansainvälisten yritysten käyttöön. Kirjassa käydään läpi kaikki tavallisimmat työsuhdekysymykset ja erityistä huomiota on kiinnitetty kansainvälisen toiminnan kannalta keskeisiin säännöksiin. Tässä suositun kirjan kolmannessa painoksessa on otettu huomioon kaikki työlainsäädännössä toisen painoksen jälkeen tapahtuneet muutokset. Kirja on ajantasainen ja käytännönläheinen tietopaketti kaikille työsuhdekysymyksistä englanniksi perustietoa tarvitseville. Visa pris

Finnish labour law in practice


Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

I en värld präglad av en tilltagande globalisering har mobiliteten bland individer och företag ökat märkbart. Gränsöverskridande transaktioner är allt vanligare förekommande och har uppmärksammats särskilt i de fall där företag använt sig av avancerade skatteupplägg i syfte att skatteplanera och därmed minska sin globala skattebörda. Fenomenet som sådant adresseras ofta under etiketter såsom tax …

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering Läs mer »

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering


Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster : en handledning för offentliga upphandlare

Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster : en handledning för offentliga upphandlare

Det är en kvalificerad och komplex uppgift att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Denna handledning beskriver vad som är specifikt med upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster. Skriften ger praktisk vägledning till hur upphandlingar av arkitekt- och teknikkonsulttjänster kan planeras och genomföras för att nå bästa resultat och hur anbud kan jämföras och utvärderas utifrån relevanta kriterier. …

Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster : en handledning för offentliga upphandlare Läs mer »

Att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster : en handledning för offentliga upphandlare


Rulla till toppen