Jure Förlag AB

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en femte reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 mars 2019 och kommenterar alla de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud …

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce Läs mer »

Commercial Arbitration in Sweden – A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce


Hej hoppas allt är ok : att samtala med unga brottsoffer

Hej hoppas allt är ok : att samtala med unga brottsoffer

Sedan slutet av 90-talet har antalet unga brottsoffer ökat och hamnat allt mer i fokus. Hur mår de? Vilken typ av stöd behöver de? Vilka konsekvenser kan det få att som ung utsättas för ett brott om man inte får möjlighet att bearbeta det som hänt? Socionomen Ann Hellströmer startade 1999 landets första Stödcentrum för …

Hej hoppas allt är ok : att samtala med unga brottsoffer Läs mer »

Hej hoppas allt är ok : att samtala med unga brottsoffer


Lagföring i Sverige av internationella brott

Lagföring i Sverige av internationella brott

Som ”internationella brott” brukar man beteckna folkmord brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Alla tre brotten avser individers ansvar för grova kränkningar av internationell humanitär rätt och de definieras i folkrätten.I den nya boken ’Lagföring av internationella brott i Sverige’ redogör författarna verksamma inom såväl folkrätt som svensk straffrätt för den speciella brottstypen och de problem …

Lagföring i Sverige av internationella brott Läs mer »

Lagföring i Sverige av internationella brott


Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Skatterättsliga klubben grundades den 16 april 1945 av några av den tidens mest framstående jurister på skatteområdet de fyrtio stiftarna. Sju decennier senare utgör Skatterättsliga klubben alltjämt ett viktigt forum för diskussion om skatterättsliga frågor. Bland klubbens medlemmar finns Sveriges ledande skatterättsexperter från såväl domstolar och myndigheter som näringsliv och akademi. Denna jubileumsskrift beskriver inte …

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år Läs mer »

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år


Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer

Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv med fokus på såväl RF som EKMR. De rättsliga konstruktioner …

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer Läs mer »

Psykiatrirätt Intressen rättigheter & principer


Okonventionella varumärken : Form färg doft ljud

Okonventionella varumärken : Form färg doft ljud

Avhandlingen belyser i vilken utsträckning okonventionella varumärkesobjekt fungerar respektive erkänns som registrerbara varumärken ur såväl ett EG-rättsligt som nordiskt perspektiv och vilka problem som aktualiseras när en ansökan om varumärkesregistrering görs. Traditionellt har varumärken utgjorts av ord och figurer som applicerats på varor eller förpackningar men i dagens varumärkestäta samhälle har man sökt nya sätt …

Okonventionella varumärken : Form färg doft ljud Läs mer »

Okonventionella varumärken : Form färg doft ljud


Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Principen om jura novit curia (domstolen känner rätten) är en sedan länge accepterad princip i svensk rätt. Den anses idag inne­bära att domstolen skall grunda sin dom på gällande rätt. Få begrepp torde vara av större betydelse för svenska juristers arbetssätt och självförståelse än gällande rätt. Utredningen och fastställandet av den gällande rätten bildar navet …

Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet Läs mer »

Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet


Festskrift till Stefan Lindskog

Festskrift till Stefan Lindskog

I augusti 2018 avgår Stefan Lindskog med pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. För att hedra hans omfattande verksamhet som rättsvetenskapsman domare och advokat har ett antal kollegor vänner och elever beslutat att tillägna honom en festskrift. Inte minst mot bakgrund av Stefan Lindskogs synnerligen omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det också …

Festskrift till Stefan Lindskog Läs mer »

Festskrift till Stefan Lindskog


Momsens faktureringsregler m.m.

Momsens faktureringsregler m.m.

I ’Momsens faktureringsregler m.m.’ får läsaren det titeln uttrycker. En grundlig genomgång ges av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. Dessutom berörs även i viss mån för sammanhanget bl.a. redovisningsreglerna för momsen periodisk sammanställning bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Frågor som i första hand behandlas i denna skrift är: vem som är …

Momsens faktureringsregler m.m. Läs mer »

Momsens faktureringsregler m.m.


Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

I boken behandlas aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda aktiebolag. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Särskilt fokus sätts på aktiebolagsrättens dispositivitet och hur ägarledda aktiebolag även via flexibla beslutsförfaranden kan fatta rättsenliga …

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag Läs mer »

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag


Regler i en ny reklamvärld

Regler i en ny reklamvärld

Marknadsrätten är ett område i förändring – globaliseringen EU-samarbetet och inte minst internets framväxt påverkar allt mer. Lagar och marknadsetiska regler kring reklam är ett allt viktigare rättsområde som är under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. I boken analyserar författarna skilda aspekter som den grundläggande yttrandefriheten i …

Regler i en ny reklamvärld Läs mer »

Regler i en ny reklamvärld


Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i …

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen Läs mer »

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen


Vad är rättsvetenskap?

Vad är rättsvetenskap?

Denna bok handlar om rättsvetenskapens metod och teori. Den har syftet att klargöra förutsättningarna för rättsvetenskapen och dess bedrivande och att bidra till att rättsvetenskapen ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt. I boken behandlas: – Rättsvetenskapens särdrag såsom vetenskap – Rättsvetenskap och empiri – Teoribildning inom rättsvetenskapen – Att mäta rättsvetenskaplig forskning – Rättsvetenskapliga …

Vad är rättsvetenskap? Läs mer »

Vad är rättsvetenskap?


Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning

Ett avtals innebörd i meningen avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter beror på vilka bestämmelser avtalet innehåller (inkorporering) hur dessa är att förstå (tolkning) och vad som gäller för i avtalet inte reglerade frågor (utfyllning). Lagbestämmelser om inkorporering tolkning och utfyllning finns i begränsad omfattning. Svensk rätts inställning till dessa frågor bestäms därför väsentligen av högsta …

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning Läs mer »

Avtalets innebörd : inkorporering-tolkning-utfyllning


Skrifter till Jan Rambergs minne

Skrifter till Jan Rambergs minne

Den 28 januari 2018 avled Jan Ramberg professor vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Denna minnespublikation hedrar professor Rambergs enastående livslånga bidrag till privaträtten. Jan Ramberg var en praktiserande advokat i 15 år innan han disputerade 1970. Han utsågs senare till professor vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Jan Ramberg var verksam i Internationella handelskammaren (ICC) i …

Skrifter till Jan Rambergs minne Läs mer »

Skrifter till Jan Rambergs minne


Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden

Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden

Införandet av 36 § avtalslagen 1976 är en av de stora reformerna inom förmögenhetsrätten under 1900-talet. Regeln utformades som en generell jämknings- och ogiltighetsregel avseende avtalsförhållanden en s.k. generalklausul. För tillämpning av regeln krävs i första hand att ett avtalsvillkor är oskäligt. Ungefär samma regel infördes i Danmark 1975 i Finland och Norge tillkom den …

Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden Läs mer »

Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden


Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation

Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation

I såväl lagstiftning rättstillämpning och rättsvetenskapen är kränkningsskadeståndet den skadeståndsrättsliga frågeställning som framstått som allra hetast under det senaste decenniet. Kränkningsskadeståndet har använts som ett verktyg av lagstiftaren och domstolarna för att åstadkomma rättspolitiskt eftersträvade resultat. Lagstiftning om kränkningsersättning vid mobbning och diskriminering har införts Högsta domstolen har fastslagit att kränkningsersättning kan utgå vid överträdelser …

Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation Läs mer »

Kränkning : studier i skadeståndsrättslig argumentation


Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget konkurrensförbudet upplysningsplikten tystnadsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som …

Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter Läs mer »

Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter


Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt

Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt

I november 2018 avhölls en konferens under rubriken Pragmatism v. principfasthet vid SCCL. Inom i vart fall nordisk rättsvetenskap kom pragmatismen att spela en betydelsefull roll inom förmögenhetsrätten även om det förefaller ha saknats en rättsvetenskaplig behandling i t.ex. svensk rätt av problematiken. Detta förhållande kan väcka vissa frågor exempelvis om pragmatismen har spelat samma …

Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt Läs mer »

Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt


Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet etikprövning m.m.

Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet etikprövning m.m.

I kölvattnet av den s.k. Macchiariniskandalen har frågor om forskningsetik fått stor uppmärksamhet. Forskningsverksamhet är omgärdad av många etiska regler. Vad som anses vara god forskningsetik och god forskningssed har växt fram successivt i diskussioner inom forskarsamhället både internationellt och nationellt.De etiska riktlinjerna för forskningen är moraliskt bindande men har alltmer kommit att också regleras …

Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet etikprövning m.m. Läs mer »

Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet etikprövning m.m.


Vänbok till Mikael Mellqvist

Vänbok till Mikael Mellqvist

Under våren 2020 avgår Mikael Mellqvist med pension från tjänsten som lagman vid Gotlands tingsrätt. För att hedra hans verksamhet som rättsvetenskapsman domare och lagstiftare har ett antal kolleger vänner och elever beslutat att tillägna honom en Vänbok. Inte minst mot bakgrund av Mikael Mellqvists omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det som naturligt att hylla honom …

Vänbok till Mikael Mellqvist Läs mer »

Vänbok till Mikael Mellqvist


Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk – Fartygsbefäl klass VII

Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk – Fartygsbefäl klass VII

Boken vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte måste ha någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt med obligatorisk examen och behörighet upp till fartygsbefäl klass VII ska framföra båtar och skepp. När olyckor eller tillbud till sjöss inträffat kan de som har agerat vårdslöst eller varit passiva ställas till ansvar. Detta …

Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk – Fartygsbefäl klass VII Läs mer »

Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk – Fartygsbefäl klass VII


Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra

Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra

Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan år 1942. I denna doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär för att åstadkomma hyressättning av en skälig hyra. Kartläggningen ger besked om en rättsutveckling som gått i mer allomfattande …

Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra Läs mer »

Hyressättning Prisets reglering vid bostadshyra


Leksandsbyn Rönnäs är en unik kulturmiljö – skapad av rönnsingar under århundraden

Leksandsbyn Rönnäs är en unik kulturmiljö – skapad av rönnsingar under århundraden

Rönnäs var historiskt en småbondeby med rötter i yngre järnåldern och vikingatiden. Kulturmiljön har skapats av människor. Dessa är hjältarna som med stora umbäranden och flit skapat dagens unika kulturmiljö. En industrisatsning som gjordes i byn 1910-1950 är en central del i boken. En kvarn- och sågverksrörelse tillskapades vid Rönnäsån av en driftig smed tillsammans …

Leksandsbyn Rönnäs är en unik kulturmiljö – skapad av rönnsingar under århundraden Läs mer »

Leksandsbyn Rönnäs är en unik kulturmiljö – skapad av rönnsingar under århundraden


Guide till kappseglingsreglerna 2017-2020

Guide till kappseglingsreglerna 2017-2020

Guide till kappseglingsreglerna är ett häfte (15x10cm) i vattentåligt material. Guide till kappseglingsreglerna beskriver grundläggande regler vid kappsegling och är väsentliga för dig som är ny inom kappsegling. För tydlighetens skull har många regler och undantag till reglerna utelämnats. Kappseglare rekommenderas också att läsa ’Kappseglingsreglerna’. Visa pris

Guide till kappseglingsreglerna 2017-2020


Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Den 25 april 2007 gick Stockholm Centre for Commercial Law (Centret) in i en ny era. Efter omfattande ombyggnationer invigdes Centrets nya lokaler i den av Ralph Erskine ritade bibliotekstillbyggnaden av Stockholms universitet. Centret fick en rivstart i sin nya form: Seminarier hölls direkt i samband med invigningen och senare under våren och sommaren flyttade …

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1 Läs mer »

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1


IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal

IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras några av de viktigaste ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal respektive …

IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal Läs mer »

IT-avtal En kommentar till IT-branschens standardavtal


Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medical) som ska ställa en preliminär diagnos och ordinera olika typer av åtgärder och eventuell medicinering. Boken skildrar …

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl Läs mer »

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl


Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Anders Lagerstedt fyller 70 år den 26 maj 2020 och hans samlade forsknings- och utbildningsgärning sträcker sig då över närmare ett halvt sekel.Anders knöts till Stockholmsfakulteten i början av 1970-talet som amanuens och fortsatte efter avslutade studier som universitetslektor. Under årens lopp har Anders utbildat myriader av blivande jurister och andra studenter i associationsrätt och …

Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt Läs mer »

Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt


Kappseglingsreglerna 2017-2020

Kappseglingsreglerna 2017-2020

Kappseglingsreglerna 2017-2020 Kappseglingsreglerna (KSR) består av två huvuddelar. Den första med delarna 1-7 innehåller regler som gäller för alla tävlande. Den andra med appendix A-P innehåller detaljerade regler regler som gäller vid särskilda former av kappseglingar och regler som gäller bara för ett begränsat antal tävlande eller funktionärer. Kappseglingsreglerna revideras och publiceras vart fjärde år …

Kappseglingsreglerna 2017-2020 Läs mer »

Kappseglingsreglerna 2017-2020


Förlåt det är Göran som är död – en brottslig satir

Förlåt det är Göran som är död – en brottslig satir

Nu är den här. Sveriges (Europas?) första lärobok i juridik i skönlitterär form en brottslig satir som ger läsaren chansen att skratta hela vägen till sista raden där det avslöjas ”hur det går” i den här mångbottnade kriminalhistorien. Det inträffar en hel del otäcka saker på vägen – titeln skvallrar om det – men inte …

Förlåt det är Göran som är död – en brottslig satir Läs mer »

Förlåt det är Göran som är död – en brottslig satir


Sakrätten Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism

Sakrätten Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism

Europeiseringen och internationaliseringen berör allt fler rättsområden. Sakrätten har länge varit orörd. De senaste årens akademiska diskussioner om en europeisk civillagbok (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) har visat att vi i Norden har en väldigt annorlunda förståelse av grundläggande sakrättsliga frågor än kontinentala jurister har. Olikheterna är svåra att förstå och formulera. Motpolen till …

Sakrätten Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism Läs mer »

Sakrätten Norden och europeiseringen – Nordisk funktionalism möter kontinental substantialism


Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden

Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om upplåtelser i samband med nyproduktion och de avtalsinstrument som förekommer på bostadsrättsmarknaden. Förhållanden som påverkar förvärvsmöjligheter av …

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden Läs mer »

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden


Att driva advokatverksamhet : (… eller ’Hur man driver advokater’)

Att driva advokatverksamhet : (… eller ’Hur man driver advokater’)

? Att driva advokatverksamhet? (…?eller ’?Hur man driver advokater’?) ? är en bok om hur advokater organiserar sin verksamhet vad som är speciellt för denna typ av företagande samt vad som krävs för att en advokatbyrå skall nå största möjliga framgång. I boken behandlas exempelvis vikten av att identifiera och kommunicera en unik profil svårigheterna …

Att driva advokatverksamhet : (… eller ’Hur man driver advokater’) Läs mer »

Att driva advokatverksamhet : (… eller ’Hur man driver advokater’)


Juridik och politik – en introduktion

Juridik och politik – en introduktion

Denna bok ger en grundläggande introduktion till relationen mellan juridik och politik. Bland frågor som behandlas märks om juridiska svar alltid är att föredra även på politiska frågor om juridiken ska stå över politiken i den meningen att domare kan överpröva politiska beslut om det är välkommet att domstolar ges större politisk makt och om …

Juridik och politik – en introduktion Läs mer »

Juridik och politik – en introduktion


Det öppna fönstret : arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479-1530

Det öppna fönstret : arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479-1530

För 500 år sedan var bostadsbristen i Stockholm omfattande. I jämförelse med dagens befolkningsmängd var invånarantalet i Gamla stan dubbelt så stort. Trots att Stockholm ofta hemsöktes av pestepidemier som skördade många människoliv fylldes staden snabbt med nya invånare. Stockholm befann sig nämligen i en expansionsfas och drog till sig många nya hantverkare och köpmän. …

Det öppna fönstret : arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479-1530 Läs mer »

Det öppna fönstret : arv och egendom i bostadsbristens Stockholm 1479-1530


Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning särskilt polislagen

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning särskilt polislagen

Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper där deltagarna inte alltid är nyktra väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protestera mot vad de upplever som orättvisor i samhället. Vid dessa tillfällen riktar sig våldet inte sällan mot ”blåljuspersonal” (läs …

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning särskilt polislagen Läs mer »

Ordningsstörande brott – En studie av brottsbalken och annan lagstiftning särskilt polislagen


Mat i Tornedalen Minnen recept och reflektioner

Mat i Tornedalen Minnen recept och reflektioner

Vad är Tornedalen? Det kan diskuteras. Men alla är överens om att det i varje fall är ett geografiskt område. Kanske annat också. I boken ligger huvuddelen av Tornedalen i Norrbotten. Tornedalen sträcker sig från Bottenvikens kustland och städerna Haparanda i Sverige och Torneå i Finland vidare upp genom Torne och Muonio älvdalar (i Sverige …

Mat i Tornedalen Minnen recept och reflektioner Läs mer »

Mat i Tornedalen Minnen recept och reflektioner


Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen

Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken lagen om allmänna vattentjänster anläggningslagen väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som blivande byggingenjörer fastighetsförvaltare fastighetsutvecklare mäklare och ingenjörer i …

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen Läs mer »

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen


Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut

Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut

En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten i så fall en snabb och enkel väg eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol någon förvaltningsmyndighet eller regeringen). Fast om …

Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut Läs mer »

Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut


Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden

Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden

Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009. …

Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden Läs mer »

Finansiella kriser betalningssystem och skuldförhållanden


Avtals- och tvistlösningsförhandling

Avtals- och tvistlösningsförhandling

Förhandlingar genomsyrar den mänskliga samvaron. Det gäller att ingå avtal och att lösa tvister. Förhandlingar genomförs ofta på känn utan någon närmare förberedelse. Fällorna är många och resultatet blir inte alltid så bra som det kunde ha blivit med litet mer metod och planering. I boken Avtals- och tvistlösningsförhandling presenteras mycket av den kunskap om …

Avtals- och tvistlösningsförhandling Läs mer »

Avtals- och tvistlösningsförhandling


Fastighetsmäklaren & juridiken

Fastighetsmäklaren & juridiken

Fastighetsmäklaren & juridiken’ är en grundläggande lärobok i fastighetsförmedling. Utgångspunkten framställningen är förmedlingsprocessen utifrån vilken fördjupande avsnitt finns för fastighet tomträtt bostadsrätt hyres- och arrenderätt fullmaktslära energideklaration samt penningtvätt för att nämna några områden. Boken riktar sig till dig som studerar till eller redan är verksam som fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarassistent. Visa pris

Fastighetsmäklaren & juridiken


Lag om offentlig upphandling : en kommentar

Lag om offentlig upphandling : en kommentar

Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Direktiv 2014/24/EU som avser den klassiska sektorn.Lagändringarna är mer omfattande än tidigare ändringar av LOU. Lagen har …

Lag om offentlig upphandling : en kommentar Läs mer »

Lag om offentlig upphandling : en kommentar


Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC

Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC

Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC är en hand- och kursbok nu i en fjärde reviderad upplaga i VHF-telefoni samt grunderna för GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) och AIS (Automatic Identification System). Boken innehåller även en ord- och fraslista för marin radiokommunikation samt instuderingsuppgifter. Sven-Göran Palm är f.d. marinofficer och har tidigare varit lärare …

Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC Läs mer »

Radiokommunikation till sjöss – VHF/SRC


Östermalmskarusellen – Följ Pauline under en månad full av romantik svek härliga adventsmingel bröllopsplanering på Rivieran och onda intriger

Östermalmskarusellen – Följ Pauline under en månad full av romantik svek härliga adventsmingel bröllopsplanering på Rivieran och onda intriger

JURISTEN PAULINE ÄR TILLSAMMANS MED DIDRIK men något skaver. Döljer den till synes perfekte pojkvännen något för henne? Paulines bästa väninna Anna har också träffat drömprinsen och hela vänkretsen ser fram emot parets bröllop på en pampig herrgårdsdröm på Franska Rivieran. Pauline och Anna reser till Nice för att reka inför vigseln men otippat trubbel …

Östermalmskarusellen – Följ Pauline under en månad full av romantik svek härliga adventsmingel bröllopsplanering på Rivieran och onda intriger Läs mer »

Östermalmskarusellen – Följ Pauline under en månad full av romantik svek härliga adventsmingel bröllopsplanering på Rivieran och onda intriger


Särtryck ur KonkursArbetsrätt

Särtryck ur KonkursArbetsrätt

Särtrycket ur KonkursArbetsrätt är särskilt framtaget för undervisningsändamål och innehåller vissa utdrag ur boken KonkursArbetsrätt sjätte upplagan från 2018. Innehåll: 1.2 Obeståndsförfaranden 1.3 Arbetsrätten vid obestånd 3.1 Anställningsavtalet 3.2 Uppsägning av anställningsavtal 3.3 Rättsförhållandet vid konkurs 3.4 Konkursboet som arbetsgivare 3.5 Konkursbolön 3.6 Arbetsrätten hos en förvärvare 4.1 Reglerna om lönefordringar Utdrag ur bilagorna Visa …

Särtryck ur KonkursArbetsrätt Läs mer »

Särtryck ur KonkursArbetsrätt


Säkerhetsskyddad upphandling juridik och praktik

Säkerhetsskyddad upphandling juridik och praktik

En allt större del av samhällsviktig verksamhet utförs av privata aktörer. Det innebär att kontrollen hos de offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd i motsvarande mån måste delas med privata aktörer. Denna utveckling har i sin tur ställt ökade krav på upphandlande myndigheter att se till att säkerhetsklassad information inte läcker ut till obehöriga. …

Säkerhetsskyddad upphandling juridik och praktik Läs mer »

Säkerhetsskyddad upphandling juridik och praktik


Kapitalskyddet i aktiebolag

Kapitalskyddet i aktiebolag

I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning värdeöverföringsbegreppet vinstutdelning förvärv av egna aktier minskning av aktiekapitalet ogiltighet återbäringsskyldighet godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid otillåtna värdeöverföringar låneförbuden personligt betalningsansvar vid kapitalbrist skadeståndsansvar mot bolagets borgenärer för direkt och indirekt skada samt ansvarsgenombrott.Boken är avsedd att …

Kapitalskyddet i aktiebolag Läs mer »

Kapitalskyddet i aktiebolag


Ny i kommunal verksamhet? En guide för dig som undrar var du hamnat

Ny i kommunal verksamhet? En guide för dig som undrar var du hamnat

Att jobba kommunalt är väldigt stimulerande men det är inte alltid så enkelt att förstå hur en politiskt styrd organisation fungerar. Den här boken ger en enkel introduktion till varför kommuner gör det de gör hur de styrs och hur det här med att fatta beslut fungerar. Den berättar också om offentlighetsprincipen vad man ska …

Ny i kommunal verksamhet? En guide för dig som undrar var du hamnat Läs mer »

Ny i kommunal verksamhet? En guide för dig som undrar var du hamnat


Introduktion till försäkringsnäringsrätten – Försäkringsrörelselagen efter Solvens II

Introduktion till försäkringsnäringsrätten – Försäkringsrörelselagen efter Solvens II

Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna infria eventuella ersättningsanspråk. Vidare har en kund …

Introduktion till försäkringsnäringsrätten – Försäkringsrörelselagen efter Solvens II Läs mer »

Introduktion till försäkringsnäringsrätten – Försäkringsrörelselagen efter Solvens II


Navigation och sjömanskap – Övningsbok – för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs

Navigation och sjömanskap – Övningsbok – för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs

ÖVNINGSBOKEN innehåller över 300 övningsuppgifter som anknyter till grundboken Navigation och sjömanskap. Uppgifterna sätter in kunskaperna i konkretasituationer och bidrar samtidigt med en och annan extra information. Facit till frågorna finns i slutet av boken och svaren är fullständiga med uträkningar kommentarer och de sjökortskonstruktioner som behövs. Det gör studierna mycket enklare och roligare. I …

Navigation och sjömanskap – Övningsbok – för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs Läs mer »

Navigation och sjömanskap – Övningsbok – för fritidsbåtar inomskärs och utomskärs


Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen

Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken lagen om allmänna vattentjänster anläggningslagen väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som blivande byggingenjörer fastighetsförvaltare fastighetsutvecklare mäklare och ingenjörer i …

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen Läs mer »

Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken kulturmiljölagen väglagen anläggningslagen lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen


Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är av grundläggande betydelse för trafik med både skepp och båtar …

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund Läs mer »

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 – Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund


Östermalm–Rivieran tur och retur – Följ Pauline under tre intensiva veckor med mord lägenhetsjakt och spännande dejter

Östermalm–Rivieran tur och retur – Följ Pauline under tre intensiva veckor med mord lägenhetsjakt och spännande dejter

Pauline letar efter en etta som kan förvandlas till en tvåa och den måste ligga på Östermalm i Stockholm. Att den ruskigt attraktive Lorentz är gift får bli ett senare problem men nu har även Mr Perfect i form av Didrik oväntat kommit med i bilden. Och under bad- och shoppingsemestern i Nice inträffar ett …

Östermalm–Rivieran tur och retur – Följ Pauline under tre intensiva veckor med mord lägenhetsjakt och spännande dejter Läs mer »

Östermalm–Rivieran tur och retur – Följ Pauline under tre intensiva veckor med mord lägenhetsjakt och spännande dejter


Rulla till toppen