Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Den 25 april 2007 gick Stockholm Centre for Commercial Law (Centret) in i en ny era. Efter omfattande ombyggnationer invigdes Centrets nya lokaler i den av Ralph Erskine ritade bibliotekstillbyggnaden av Stockholms universitet. Centret fick en rivstart i sin nya form: Seminarier hölls direkt i samband med invigningen och senare under våren och sommaren flyttade fler och fler forskare in i Centrets forskarrum. Det egna biblioteket iordningställdes och den avancerade kaffeautomaten installerades. Redan under hösten hade en unik mötesplats för forskare i kommersiell rätt uppstått och under det första verksamhetsåret i lokalerna har verksamheten kontinuerligt intensifierats och breddats. För att uppmärksamma Centrets första år som ett forskningsinstitut beslutades att en årsbok skulle ges ut; en antologi av olika artiklar och andra publikationer skrivna av de forskare som arbetar vid Centret på daglig basis. Dessa artiklar är tänkta att utgöra ett axplock av den forskning som har bedrivits – och som bedrivs – vid Centret. Under det gångna året drabbades dock Centret av en svår motgång då Centrets förre ordförande Hans-Gunnar Solerud gick bort. Hans-Gunnars betydelse för uppbyggnaden av vår verksamhet har varit ovärderlig. Denna första årsskrift från Stockholm Centre for Commercial Law tillägnas därför minnet av Hans-Gunnar Solerud. Tre författare som inte till vardags arbetar vid Centret anmälde särskilt sitt intresse att få deltaga i årsskriften för att hedra Hans-Gunnar: Jan Andersson Jan-Mikael Bexhed och Lars Gorton. Innehåll: – Högsta domstolens prejudikatfunktion och bruket av obiter dicta Jan Andersson – Kulturegendomsrätt – vad är det? Jan-Mikael Bexhed – Sammanflätade avtal – några reflexioner särskilt med avseende på relationen mellan köp och remburs Lars Gorton – Södra Roslags tingsrätt som första instans i ett viktigt prejudikatmål – några korta reflektioner kring NJA 1987 s. 692 Jan Kleineman – Investeringsrådgivning och placeringsrådgivning – utbytbara begrepp? Fredric Korling – Förmögenhetsrätten i Högsta domstolen 2007 – Ny rättspraxis Göran Millqvist – Rättsmissbruk. En rättsfigur under framväxt Jori Munukka – Överskuldsättning – ett växande problem Annina H. Persson – Ersättningsrättens hypotetiska prov Mårten Schultz – Frivillig rättelse vid oriktigt uppgiftslämnande till ledning för taxering Teresa Simon Almendal – Princip eller praktisk lösning – bör Sverige införa en generell direktkravsrätt i FAL? Jessika van der Sluijs

Läs mer om Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1

Juridik

Hitta Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 1 även hos:
Rulla till toppen