Norstedts Juridik AB

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10

Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 7-10. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975 antogs åter en ny aktiebolagslag. En lång rad ändringar …

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10 Läs mer »

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 7-10


Specialstraffrätten En kommentar

Specialstraffrätten En kommentar

Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott narkotikabrott skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. Ambitionen har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av en enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna …

Specialstraffrätten En kommentar Läs mer »

Specialstraffrätten En kommentar


Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)

Premiepensionssystemet bör utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig …

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08) Läs mer »

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)


Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24

I budgetpropositionen för 2020 framgår att en möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens för att stärka sin fortsatta position på arbetsmarknaden samtidigt som rörligheten främjas i en tid då kraven på omställning ökar. Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bl.a. ge möjlighet …

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24 Läs mer »

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. Ds 2019:24


Operationerna Alfred och Selma : myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014

Operationerna Alfred och Selma : myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014

Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken och polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma. I operationerna arbetade poliser från …

Operationerna Alfred och Selma : myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014 Läs mer »

Operationerna Alfred och Selma : myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014


Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 :

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 :

Föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. För att balansera avsaknaden av personligt betalningsansvar för aktieägare finns det i aktiebolagslagen (2005:551) regler som garanterar att ett aktiebolag alltid har tillgångar …

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 : Läs mer »

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Ds 2019:6 :


Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen. Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Det nya åldersbegreppet ska benämnas riktålder för pension och ska fungera som ett riktmärke för de individuella …

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar Läs mer »

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem : från Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar


Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.

Polisen och kommunerna kan bli bättre på att förebygga brott tillsammans! Analys av hur polisen och kommunerna lyckats realisera idén med »brottsförebyggande arbete i samverkan» enligt en särskild arbetsmodell. Modellen omfattar stegen Kartläggning Problembild Åtgärder Uppföljning Exempel ges från kommunerna Nässjö Vallentuna och Åre. Erfarenheterna visar att polis och kommun behöver arbeta mer kunskapsbaserat tillsammans …

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser. Läs mer »

Samverkan mellan polis och kommun : brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser.


Omplacering :

Omplacering :

Omplacering används som uttryck för olika förändringar av och inom ramen för en anställning. Arbetsgivaren har – som ett utflöde av sin rätt att leda och fördela arbetet – en viss möjlighet att omplacera arbetstagaren. I vissa andra fall har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering om det är möjligt. I boken Omplacering som …

Omplacering : Läs mer »

Omplacering :


Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. SOU 2015:65 : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. SOU 2015:65 : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen

Några av kapitelrubrikerna: Det biologiska samhället (av Anders Ekholm) Digitaliseringens möjligheter och utmaningar (av Anna Felländer) Digital Disruption at Work (av Carl Benedikt Frey Thor Berger) Sverige som IT-nation (av Anders Frick) Digitaliseringen och den framtida välfärdsteknologin (av Bodil Jönsson) Vilken effekt har spelandet haft för Sveriges digitalisering? (av Johanna Koljonen) Är tekniken en Man? …

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. SOU 2015:65 : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen Läs mer »

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. SOU 2015:65 : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen


Ledighetshandboken

Ledighetshandboken

Beskriver all lagstiftning som finns om arbetstagarens rätt till ledighet inklusive reglerna avseende ledighet vid sjukdom och semester. Innehåller även en redovisning av de regler om ersättning som hör samman med olika ledigheter t.ex. sjuklön och föräldraförsäkring. Författningstexter och lagmotiv belyses med korta referat från Arbetsdomstolen. Handboken innehåller även checklistor och en formulärsamling med förslag …

Ledighetshandboken Läs mer »

Ledighetshandboken


Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage

Användbar och ständigt aktuell! Den här boken vänder sig till dig som är chef och lönesättare – inom offentlig eller privat sektor. Den är tänkt att på ett lättillgängligt sätt öka din medvetenhet om känslolivets fällor och inflytande när du bedömer dina medarbetares prestationer inför lönesättningen. Författarna betonar vikten av god självkännedom kombinerat med insikter …

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage Läs mer »

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage


Skadeståndslagen : en kommentar

Skadeståndslagen : en kommentar

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer 3 kap. 4 § 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna …

Skadeståndslagen : en kommentar Läs mer »

Skadeståndslagen : en kommentar


Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter

Toyota visar vägen! Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan bidra till att Sverige utvecklar bättre offentliga tjänster? Diskuterar hur begreppet lean kan tillämpas i stat och kommun för att leva upp till regeringens förvaltningspolitiska mål som de uttrycks i bl.a. proposition 2009/10:175 Redovisar intervjuer som genomförts med företrädare för tolv statliga och regionala …

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter Läs mer »

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter


Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni

Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni radio/tv samt internet. Ett kommunikationsperspektiv används för att åstadkomma en överblick av regelsystemet. Utgångspunkter är därför en avsändare som överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.De lagregler som är aktuella på området ordnas efter om de reglerar kommunikation i form av …

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni Läs mer »

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet radio/tv eller telefoni


Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. Därutöver ska ett tillägg ges i …

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor Läs mer »

Skattelättnad för arbetsresor : en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor


Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

Det är mer än 50 år sedan den första kemikalielagstiftningen på EU-nivå infördes; 1967 trädde direktivet om farliga ämnen i kraft. Direktivet fastlade regler för klassificering och märkning av kemikalier baserade på deras inneboende farlighet. Under de följande decennierna tillkom fler riskbaserade regler som också blev föregångarna till Reachförordningen. Men parallellt med lagstiftningens tillkomst och …

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04) Läs mer »

Framtidens kemikaliekontroll. SOU 2019:45. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen : Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)


Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner. Under de första åren efter brottets tillkomst ökade antalet anmälda brott antalet personuppklarade brott och antalet …

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017 Läs mer »

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8 : Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017


Långsiktighet och stadga i arbetet framåt : en myndighet för romska frågor

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt : en myndighet för romska frågor

Utredningen föreslår att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet inrättas Myndigheten för romska frågor och att den ska ha ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer. I det ingår att vara ett stöd i arbetet med att motverka antiziganism. Den nya myndigheten ska driva verksamheten i nära kontakt med …

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt : en myndighet för romska frågor Läs mer »

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt : en myndighet för romska frågor


Skälig misstanke

Skälig misstanke

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är …

Skälig misstanke Läs mer »

Skälig misstanke


Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ds 2019:5 :

Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ds 2019:5 :

När en person ansöker om pass samlar myndigheterna in viss information. Det handlar om namn och personnummer men också om ansiktsbild fingeravtryck och andra uppgifter. Flera av dessa uppgifter sparas i Polismyndighetens passregister. På många områden finns det särskilda registerförfattningar som preciserar hur myndigheter får behandla personuppgifter i en viss verksamhet. För passverksamheten finns det …

Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ds 2019:5 : Läs mer »

Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ds 2019:5 :


Rättsfall i straffrätt

Rättsfall i straffrätt

Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som …

Rättsfall i straffrätt Läs mer »

Rättsfall i straffrätt


Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling

Denna bok är en samling artiklar skrivna av Peter Danowsky. Artiklarna är tidigare publicerade mellan 1976 och 2011. Samlingen skildrar en resa i utvecklingen av advokatyrket och advokatens roll i samhället. Rättsutvecklingen inom upphovsrätt och yttrandefrihet framträder också tydligt. Boken ger en unik möjlighet att ta del av perspektiv och samhällssyn präglade av tiden och …

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling Läs mer »

Advokatyrket upphovsrätten och yttrandefriheten : en artikelsamling


Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019

Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019

Skolverket har reviderat sameskolans läroplan för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan m.m. En tillkommen förordningsförändring som träder i kraft den 1 augusti 2019 bifogas som Ändringsblad. Ändringen avser kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer.br> Se under fliken Offentliga publikationer – Läroplanerna så hittar du en …

Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Läs mer »

Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrättskuldebrevsrätt sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som …

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt Läs mer »

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 1 Skadeståndsrätt skuldebrevsrätt sakrätt & allmän förmögenhetsrätt


Brottsdatalagen : en kommentar

Brottsdatalagen : en kommentar

Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.Denna kommentar utgår främst från förarbetena då någon praxis ännu inte hunnit bildas. I den mån äldre avgöranden har …

Brottsdatalagen : en kommentar Läs mer »

Brottsdatalagen : en kommentar


Bedrägeribrottsligheten i Sverige : kartläggning och åtgärdsförslag

Bedrägeribrottsligheten i Sverige : kartläggning och åtgärdsförslag

Bedrägeribrotten ökar i samhället. Det visar både frågeundersökningar till befolkningen och kriminalstatistiken. I den här rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av bedrägeribrottsligheten vilka typer av bedrägerier och bidragsbrott som anmäls till polisen och vilka problem som rättsväsendet möter i sitt arbete att utreda och lagföra de anmälda brotten. Vidare beskrivs hur identitetsmissbruk används som …

Bedrägeribrottsligheten i Sverige : kartläggning och åtgärdsförslag Läs mer »

Bedrägeribrottsligheten i Sverige : kartläggning och åtgärdsförslag


Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion

Det behöver byggas fler bostäder däribland fler hyreslägenheter. En god tillgång på hyresbostäder fyller många viktiga funktioner i det svenska samhället. Utredningens förslag till förändringar: fler möjligheter att kunna ändra en presumtionshyra under presumtionstiden fler hyreslägenheter ska kunna få presumtionshyra en ny modell för tvistlösning. Förslagen bedöms i allmänhet som positiva för bostadsmarknaden. En förändrad …

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion Läs mer »

Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen presumtionshyra. SOU 2017:65 : Betänkande från Utredningen om hyressättning vid nyproduktion


Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)

Undersöker behovet av ändringar i kärntekniklagen förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet strålskyddslagen miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredaren skulle bland annat: undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall och analysera …

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05) Läs mer »

Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. SOU 2019:16 : Betänkande från Kärntekniklagutredningen (M 2017:05)


Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera och stärka samarbetet mellan myndigheterna för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medfört och stärka den gränsöverskridande e-handeln inom EU. De behöriga myndigheterna …

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2) Läs mer »

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. SOU 2019:12 : Betänkande från Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:2)


Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24

Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 17-24. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete som ledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975 antogs åter en ny aktiebolagslag. En lång rad ändringar …

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24 Läs mer »

Aktiebolagslagen : en kommentar – kapitel 17-24


Immaterialrättens struktur

Immaterialrättens struktur

’Immaterialrättens struktur’ är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens struktur (ii) registreringssystemens betydelse (iii) avtal rörande immaterialrätt och (iv) begränsningar av ensamrätten.Denna struktur fokuserar …

Immaterialrättens struktur Läs mer »

Immaterialrättens struktur


Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och …

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv Läs mer »

Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv


Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram

Föreslår en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Förslagen bygger på att det finns en undervisning som möter alla elever. Stöd är den första insatsen som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för …

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram Läs mer »

Tid för undervisning. Ds 2013:50 : lärares arbete med åtgärdsprogram


En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträttsom kortfattat behandlar traktaträttensgrunder.Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträttenfrån 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.Den innehåller övningsuppgifter och i det sista kapitletfinns den svenska konventionstexten återgiven.En introduktion till traktaträtten fyller en lucka som funnits pågrundkursnivå på juristlinjen. Det är författarens förhoppning …

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt Läs mer »

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt


Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3 : En intervjustudie

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3 : En intervjustudie

Det dödliga skjutvapenvåldet i kriminella miljöer har ökat under de senaste åren vilket föranlett stor medial och kriminalpolitisk uppmärksamhet. Samtidigt behövs ytterligare kunskap för att förstå varför skjutningarna förekommer. Brå har därför genomfört en studie om skjutningar i kriminella miljöer. Rapporten belyser skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som själva varit aktiva i kriminell miljö. Den …

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3 : En intervjustudie Läs mer »

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3 : En intervjustudie


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrättskuldebrevsrätt sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall …

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt Läs mer »

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Vol. 2 Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt


Om handelsbolag och enkla bolag

Om handelsbolag och enkla bolag

Innehåller en systematisk redogörelse för reglerna om handelsbolag kommanditbolag och enkla bolag och därtill ett kort avsnitt om tysta bolag. I bokens första huvudavdelning behandlas bland annat bolagsbegreppet samt gränsdragningen mellan bolag och bolagets mer eller mindre näraliggande rättsfigurer. Den andra huvudavdelningen avser handelsbolaget. Här behandlas bolagets bildande bolagets inre rättsförhållanden rättsförhållandet till tredje man …

Om handelsbolag och enkla bolag Läs mer »

Om handelsbolag och enkla bolag


Skadeståndsberäkning vid sakskada

Skadeståndsberäkning vid sakskada

I denna bok presenteras analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada.Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i sin tur har genererat en förhållandevis livlig debatt. I nu föreliggande upplaga som uppdaterats …

Skadeståndsberäkning vid sakskada Läs mer »

Skadeståndsberäkning vid sakskada


Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen kommunen m fl.

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen kommunen m fl.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande ensamkommande barn. …

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen kommunen m fl. Läs mer »

Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen kommunen m fl.


UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. Visa pris

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21


Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys

Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys

Utredningens slutsats: den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad. Vid en genomgång av domstolspraxis framkommer t.ex. följande ett trettiotal olika symboler har prövats av domstol. Den symbol som oftast förekommer i domstolspraxis är hakkorset. i stor utsträckning är det symboler med en koppling till nationalsocialismen som har prövats …

Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys Läs mer »

Rasistiska symboler : praxisgenomgång och analys


Skolundersökningen om brott 2017 : om utsatthet och otrygghet

Skolundersökningen om brott 2017 : om utsatthet och otrygghet

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.. Sverige utgör …

Skolundersökningen om brott 2017 : om utsatthet och otrygghet Läs mer »

Skolundersökningen om brott 2017 : om utsatthet och otrygghet


Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt : en kommentar

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt : en kommentar

Med lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt införs ett särskilt regelverk för den kollektiva rättighetsförvaltningen i Sverige. Lagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv vars övergripande syfte är att den kollektiva rättighetsförvaltningen ska fungera väl inom EU och att gränsöverskridande licensiering av musik ska underlättas. Sverige hör till de medlemsstater där en reglering som …

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt : en kommentar Läs mer »

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt : en kommentar


Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)

Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheterna och att skapa en mer …

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03) Läs mer »

Med tillit följer bättre resultat. SOU 2019:43 Tillitsbaserad styrning och ledning i staten : Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)


Brottsskadelagen (2014:322) : en kommentar

Brottsskadelagen (2014:322) : en kommentar

I takt med att brottsoffrens ställning stärkts har frågor som rör ersättning till dem fått allt större betydelse i rättslivet. Ersättning till brottsoffer kan betalas av gärningsmannen i form av skadestånd eller av ett försäkringsbolag i form av försäkringsersättning. Om det inte är möjligt att få ut ersättningen på det sättet kan brottsoffret i stället …

Brottsskadelagen (2014:322) : en kommentar Läs mer »

Brottsskadelagen (2014:322) : en kommentar


Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet : Forskningsrapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet : Forskningsrapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Behandlar arbetslivets organisatoriska villkor och ramar. Kvinnor och män jobbar fortfarande i stor utsträckning i olika sektorer och har olika yrken och positioner. Det innebär att de verkar under skilda villkor och har varierande möjligheter att påverka sina arbeten. Olika aspekter av denna könssegregering på arbetsmarknaden diskuteras tillsammans med frågor om arbetsvillkor arbetsmiljö och arbetsrelaterad …

Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet : Forskningsrapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Läs mer »

Jämställt arbete? SOU 2014:30. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet : Forskningsrapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet


Handräckning : sjukvård socialtjänst polis kriminalvård m.fl.

Handräckning : sjukvård socialtjänst polis kriminalvård m.fl.

Målet med de nya reglerna om handräckning är att Kriminalvården ska utföra fler transporter och polisen få mer tid för kärnuppdraget. Men vad innebär reformen egentligen och hur ska bestämmelserna tolkas och tillämpas? Hur ska samverkan mellan myndigheter gå till i praktiken? Den här boken ger svaren och den överblick som krävs för att fatta …

Handräckning : sjukvård socialtjänst polis kriminalvård m.fl. Läs mer »

Handräckning : sjukvård socialtjänst polis kriminalvård m.fl.


Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734 stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2020.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar förordningar EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten författningar och avgöranden från EU-domstolen …

Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. Läs mer »

Sveriges Rikes Lag 2020 (skinnband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2020 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.


Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar i form av fragmentarisk lagstiftning. Vi har varit blinda för hur prejudikat vuxit fram som den …

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten Läs mer »

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten


Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar

EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Boken innehåller också …

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar Läs mer »

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar


Respekt : barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. BO:s årsrapport 2016

Respekt : barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. BO:s årsrapport 2016

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Vår slutsats …

Respekt : barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. BO:s årsrapport 2016 Läs mer »

Respekt : barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. BO:s årsrapport 2016


Lagen om företagshemligheter : en kommentar och rättsöversikter

Lagen om företagshemligheter : en kommentar och rättsöversikter

Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har föranlett betydande nyskrivningar och utökningar. Lagen 2018 om företagshemligheter …

Lagen om företagshemligheter : en kommentar och rättsöversikter Läs mer »

Lagen om företagshemligheter : en kommentar och rättsöversikter


Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

Staten fördelar årligen cirka 14 miljarder kronor i bidrag till det civila samhället. Kommuner och regioner fördelar runt sex miljarder kronor. Det offentliga ska ha en god hushållning med skattemedel och måste därför uppställa krav i bidragsgivningen. En bidragsmottagare ska bl.a. respektera demokratins grundläggande principer. Det är sådana krav – demokrativillkor – som detta stödmaterial …

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) Läs mer »

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för handläggare. SOU 2019:35 : Betänkande från Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)


Rulla till toppen