Iustus förlag

Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Under senare år har sponsring kommit att få stor betydelse både som marknadsföringsåtgärd och som alternativ finansieringskälla för kultur idrott m.m. Det finns inga särskilda skatteregler för området. Istället har förutsättningarna för skatteavdrag kommit att regleras i rättspraxis. Under våren 2000 avgjorde Regeringsrätten ett antal fall där flera viktiga frågor prövades. I målen tog rätten …

Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen Läs mer »

Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen


Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige

Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige

En grundläggande förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle är att alla ska ha tillgång till god vård på lika villkor. De personer som lever i samhället ska med andra ord ges möjlighet att genom olika välfärdsinsatser såsom hälso- och sjukvård uppnå likvärdiga levnadsvillkor. Trots detta förekommer det idag att särskilt utsatta grupper i samhället inte har …

Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige Läs mer »

Barn i välfärdsstatens utkant : om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige


Vänbok till Lena Holmqvist

Vänbok till Lena Holmqvist

Denna vänbok är tillägnad Lena Holmqvist universitetslektor i straffrätt vid Juridiska institutionen Uppsala universitet. Medverkande författare: Gustaf Almkvist Håkan Andersson Torbjörn Andersson Petter Asp Henrik Bellander Ulla Björkman Agneta Bäcklund Iain Cameron Marianne Dahlén Hans Eklund Nils Jareborg Maarit Jänterä-Jareborg Lotta Lerwall Lena Marcusson Ylva Orrenius Annika Rejmer Sverker Scheutz Anna Skarhed Carl Gustaf Spangenberg …

Vänbok till Lena Holmqvist Läs mer »

Vänbok till Lena Holmqvist


Medie- och immaterialrätt

Medie- och immaterialrätt

Medie- och immaterialrätt är en samling av uppsatser som fokuserar på en rad aktuella fenomen med tonvikt på upphovsrätt och radiorätt. Texterna omspänner tiden 1995 – 2002. Särskilt uppmärksammas ensamrättigheters ställning i nätmiljön ansvarsförhållanden vid automatiserad distribution och de nya förhållanden som gäller för public service-bolag och för kommersiella radio- och TV-sändningar per satellit kabel …

Medie- och immaterialrätt Läs mer »

Medie- och immaterialrätt


Rättssäker utbildning

Rättssäker utbildning

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2018 en nationell konferens på temat rättssäker utbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat. I antologin diskuteras flera utbildningsrättsliga aspekter som på olika sätt berör frågan om vad en rättssäker utbildning är. Analyserna spänner över vida områden såsom brott i skolan barns och …

Rättssäker utbildning Läs mer »

Rättssäker utbildning


Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem

När profeten Muhammed dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden ofta med viktiga skillnader. Med shiaislam i förgrunden presenterar denna bok de shia- …

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem Läs mer »

Arvsrätt enligt shiaislam : en jämförelse av shia- och sunnimuslimska arvssystem


Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek

Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker Inge Lorange Backer Ellen Margrethe Basse Bertil Bengtsson Sanja Bogojevic Brita Bohman Anoeska Buijze Carl Dalhammar Jan Darpö Jonas Ebbesson Susana Goytia Simon Gustafsson Andrea Hjärne Christina Hörnberg Brian Jackson Henrik Josefsson …

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek Läs mer »

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek


Avtalets räckvidd I

Avtalets räckvidd I

Boken handlar om avtals tredjemansverkningar. Hur kan man argumentera för att tredjeman ska få rätt enligt andras avtal eller få framställa ett så kallat direktkrav? Vad går det att invända däremot? Hur förhåller sig direktkrav till tredjemansavtal? Går det att fingera tredjemansavtal för att få till stånd ett direktkrav? Och vad är egentligen en avtalsfiktion? …

Avtalets räckvidd I Läs mer »

Avtalets räckvidd I


Straffrätt och mäns våld mot kvinnor : om straffrättens förmåga att producera jämställdhet

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor : om straffrättens förmåga att producera jämställdhet

Under de senaste decennierna har mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor i nära relationer utvecklats till en tydlig jämställdhetspolitisk fråga och lagstiftaren har framhållit straffrättslig lagstiftning som en viktig åtgärd för att öka kvinnors rättstrygghet och främja ökad jämställdhet. Straffrättens förmåga att producera jämställdhet kan emellertid sättas ifråga. Aspekter som är väsentliga för våldsutsatta …

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor : om straffrättens förmåga att producera jämställdhet Läs mer »

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor : om straffrättens förmåga att producera jämställdhet


Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering

I en värld präglad av en tilltagande globalisering har mobiliteten bland individer och företag ökat märkbart. Gränsöverskridande transaktioner är allt vanligare förekommande och har uppmärksammats särskilt i de fall där företag använt sig av avancerade skatteupplägg i syfte att skatteplanera och därmed minska sin globala skattebörda. Fenomenet som sådant adresseras ofta under etiketter såsom tax …

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering Läs mer »

Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering


Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen : FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten

Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen : FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten

På relativt kort tid har folkrätten kommit att inta en central plats i den svenska rättsordningen genom de mänskliga rättigheternas ökade betydelse. Författaren undersöker genom kritisk teori vad som händer när mänskliga rättigheter omvandlas till inhemsk rätt genom statsrätten. Inom ramen för undersökningen behandlas även den roll som FN-kommittéerna samt National Human Rights Institutions (NHRIs) …

Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen : FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten Läs mer »

Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen : FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten


Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar diskuteras och utvecklas. De enskilda rättsfallsanalyserna åskådliggör både skadeståndsrättens argumentativa förutsättningar och de materiella tillskott som fallen bidragit med. Trilogin gestaltar …

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten Läs mer »

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten


Ansvarsproblem i skadeståndsrätten

Ansvarsproblem i skadeståndsrätten

Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar diskuteras och utvecklas. De enskilda rättsfallsanalyserna åskådliggör både skadeståndsrättens argumentativa förutsättningar och de materiella tillskott som fallen bidragit med. Trilogin gestaltar …

Ansvarsproblem i skadeståndsrätten Läs mer »

Ansvarsproblem i skadeståndsrätten


Likabehandlingsprincipens olika ansikten : om samspelet mellan arbetsrätt skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete

Likabehandlingsprincipens olika ansikten : om samspelet mellan arbetsrätt skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete

Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden. Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av …

Likabehandlingsprincipens olika ansikten : om samspelet mellan arbetsrätt skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete Läs mer »

Likabehandlingsprincipens olika ansikten : om samspelet mellan arbetsrätt skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete


Konkurs och process

Konkurs och process

Civilprocesser i samband med konkurser är vanligt förekommande och kan röra avsevärda värden medföra ingripande rättsverkningar eller beröra en stor krets av personer. Processerna ger också upphov till en rad frågor om vilken behörighet att disponera över omprocessade tillgångar och skulder som ska tillkomma konkursens aktörer bland andra konkursboet konkursgäldenären och enskilda borgenärer. Dessa behörighetsfrågor …

Konkurs och process Läs mer »

Konkurs och process


Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt

Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt

Denna vänbok är tillägnad Sverker Scheutz som är verksam vid juridiska institutionen Uppsala universitet. Medverkande författare: Anders Arnqvist Petter Asp Lars Bejstam Carl Fredrik Bergström Patrik Bremdal Thomas Bull Iain Cameron Marianne Dahlén Hans Eklund Victoria Enkvist Thomas Erhag Therése Fridström Montoya Magdalena Giertz Görel Granström Leif Gäverth Ulf Göranson Lena Holmqvist Johan Höök Torbjörn …

Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt Läs mer »

Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt


Makt och rätt : rättsidéns gång genom historien ? från Babylonien till FN

Makt och rätt : rättsidéns gång genom historien ? från Babylonien till FN

Vad är rätt? Hur uppstår rätt? Dessa frågor centrala för civilisationen har under olika tider och av olika folk besvarats på skilda och för utvecklingen ofta avgörande sätt. Professor Ivar Strahl visar i en rad sammanfattningar hur rätt och rättsmissbruk följts åt genom tiderna. Hans framställning omspänner ca 4000 år ? från babyloniernas tro på …

Makt och rätt : rättsidéns gång genom historien ? från Babylonien till FN Läs mer »

Makt och rätt : rättsidéns gång genom historien ? från Babylonien till FN


Miljörätten i utveckling

Miljörätten i utveckling

Uppsatserna i denna bok speglar miljörättens roll i en tid då samhället förändras på grund av ökad förorening klimatförändring överexploatering av naturresurser och utarmning av biologisk mångfald m.m. Här diskuteras även hur miljörätten bör eller rentav måste utvecklas för att kunna möta dessa förändringar i samhället och miljön. Visa pris

Miljörätten i utveckling


Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna

Gränsöverskridande konsumentskydd är en fråga som har fått allt större betydelse de senaste åren. Det blir vanligare att konsumenter med hemvist i Sverige ingår avtal om varor eller tjänster med näringsidkare i andra länder. Inte minst e-handeln och ett ökat resande har bidragit till denna utveckling. Konsumentavtal som inte håller sig inom ett lands gränser …

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Läs mer »

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna


Stödåtgärder i skolan : likvärdighet handläggning och byråkratisk symbolik

Stödåtgärder i skolan : likvärdighet handläggning och byråkratisk symbolik

Huvudtemat i denna studie är stödåtgärder i skolan. Med stödåtgärder avses här bestämmelserna i skollagen om barns och elevers rätt till ledning och stimulans extra anpassningar samt särskilt stöd. Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I boken behandlas hur rätten till kompensatoriska åtgärder har format det utbildningspolitiska samtalet och varit föremål för …

Stödåtgärder i skolan : likvärdighet handläggning och byråkratisk symbolik Läs mer »

Stödåtgärder i skolan : likvärdighet handläggning och byråkratisk symbolik


Integritet och skadestånd : om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

Integritet och skadestånd : om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

Den personliga integriteten är ett omdebatterat och numera ständigt aktuellt skyddsintresse. Hur och när ska intrång i ett så pass abstrakt och svårdefinierat värde sanktioneras? Frågorna har länge präglat den rättsliga utvecklingen på området. I takt med att det blir allt svårare för enskilda att inte lämna ut personlig information i det digitala samhället kan …

Integritet och skadestånd : om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt Läs mer »

Integritet och skadestånd : om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt


Patent och företagshemligheter

Patent och företagshemligheter

Den första upplagan Patenträtt utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan nu Patent och företagshemligheter erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång samt därutöver tilläggsskydd växtsortsskydd samt företagshemligheter. Vidare behandlas olika …

Patent och företagshemligheter Läs mer »

Patent och företagshemligheter


Bevisrätt A : allmänna bevisfrågor – om ansvaret för bevisning vittne syn sakkunnig m.m.

Bevisrätt A : allmänna bevisfrågor – om ansvaret för bevisning vittne syn sakkunnig m.m.

Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten såsom formulering av yrkanden och grunder rättegångshinder bevisfrågor domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område. Visa pris

Bevisrätt A : allmänna bevisfrågor – om ansvaret för bevisning vittne syn sakkunnig m.m.


Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet ändring och justering av åtal m.m.

Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet ändring och justering av åtal m.m.

Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten såsom formulering av yrkanden och grunder rättegångshinder bevisfrågor domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område. Visa pris

Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet ändring och justering av åtal m.m.


Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser

Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser

Religionsfriheten är en omdebatterad rättighet runt om i världen. I Sverige har frågor om religionsfrihetensbetydelse och gränser aktualiserats under senare år ur såväl ett politiskt som ett rättsligt perspektiv. I den här boken diskuteras religionsfriheten med utgångspunkt i olika rättighetsdokument (regeringsformen Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga). Religionsfrihetens innebörd tolkning och räckvidd i respektive rättighetsdokument analyseras ingående …

Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser Läs mer »

Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser


Hyra arrende och bostadsrätt

Hyra arrende och bostadsrätt

I denna bok behandlas regler rörande arrende bostadsrätt hyra tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna …

Hyra arrende och bostadsrätt Läs mer »

Hyra arrende och bostadsrätt


Polisens användning av våld : en juridisk lärobok

Polisens användning av våld : en juridisk lärobok

Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättsstatsdimensioner som polisens användning av våld har och då särskilt i förhållande till de mänskliga rättigheterna. För det …

Polisens användning av våld : en juridisk lärobok Läs mer »

Polisens användning av våld : en juridisk lärobok


Hyra arrende och bostadsrätt

Hyra arrende och bostadsrätt

I denna bok behandlas regler rörande arrende bostadsrätt hyra tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna …

Hyra arrende och bostadsrätt Läs mer »

Hyra arrende och bostadsrätt


Fåmansföretag & beskattning

Fåmansföretag & beskattning

Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag behöver vara utformade efter avvägning mellan upprätthållande av neutralitet i skattesystemet och uppmuntrande av entreprenörskap. Boken ger inte bara en aktuell och heltäckande bild av de s.k. 3:12-reglerna utan behandlar även allmänna skatteregler av särskild betydelse för s.k. fåmansföretag. Skatteregler påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden.  3:12-reglerna …

Fåmansföretag & beskattning Läs mer »

Fåmansföretag & beskattning


Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt

Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt

I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de förhåller sig till dagens lagstiftning. Ur innehållet: – Bostadsrätt kooperativ …

Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt Läs mer »

Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt


Alternativ till rättskipning : förhandling medling processförlikning tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande

Alternativ till rättskipning : förhandling medling processförlikning tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande

Alternativ till rättskipning som brukar förkortas med akronymen ADR Alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution) innehåller en beskrivning av de i Sverige vanligaste formerna av ADR förhandling medling processförlikning nämnder av olika slag och skiljeförfarande. I framställningen redogörs för vad en konflikt är och varför konflikter uppkommer hur de kan eskalera till att bli skadliga eller …

Alternativ till rättskipning : förhandling medling processförlikning tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande Läs mer »

Alternativ till rättskipning : förhandling medling processförlikning tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande


Grundläggande inkomstskatterätt

Grundläggande inkomstskatterätt

Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse …

Grundläggande inkomstskatterätt Läs mer »

Grundläggande inkomstskatterätt


Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan

Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan

Denna bok riktar sig främst till rektorer som deltar i den första delkursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” på det statliga Rektorsprogrammet. Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom och utom Rektorsprogrammet och som inspiration i övrigt inom skolväsendet. …

Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan Läs mer »

Skoljuridik och myndighetsutövning : några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan


Speciell fastighetsrätt : miljöbalken

Speciell fastighetsrätt : miljöbalken

Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering fastighetsbildning expropriation allemansrätt miljöskydd naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten. Framställningen är närmast avsedd för jurist- och ekonomutbildningen men också för andra som vill ha en överblick av dessa aktuella frågor. Visa pris

Speciell fastighetsrätt : miljöbalken


Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör fastighetsköp servitut fastighetspant och sakrättsliga frågor

Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör fastighetsköp servitut fastighetspant och sakrättsliga frågor

I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också som en översikt för hela fastighetsrätten vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor i ett inledande kapitel. Övriga kapitel behandlar:- Fast egendom fastighet och fastighetstillbehör- Köp av fast egendom- Servitut- …

Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör fastighetsköp servitut fastighetspant och sakrättsliga frågor Läs mer »

Allmän fastighetsrätt fastighetstillbehör fastighetsköp servitut fastighetspant och sakrättsliga frågor


Svensk lag 2020

Svensk lag 2020

Svensk Lag den gröna lagboken är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning register och layout underlättar sökning och …

Svensk lag 2020 Läs mer »

Svensk lag 2020


Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt men även mervärdesskatt punktskatter och socialavgifter behandlas. Den tjugosjunde upplagan behandlar …

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021 Läs mer »

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar – beskattningsåret 2020 : beslut om slutlig skatt 2021


Den svenska miljörätten

Den svenska miljörätten

Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten. I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall …

Den svenska miljörätten Läs mer »

Den svenska miljörätten


Konstitutionell skatterätt

Konstitutionell skatterätt

I dagens gränsöverskridande skattesystem skapas regler av olika regelproducenter. Denna bok innehåller en orientering om vem som beslutar skatteregler, vadreglerna får innehålla, hur de förhåller sig till varandra, samt konstitutionella förutsättningar för skattereglernas tolkning och tillämpning. I boken behandlas bl.a. regeringsformens krav på skattelagstiftning och tillämpning av skattelag, liksom förutsättningarna för Skatteverkets allmänna råd. Författaren …

Konstitutionell skatterätt Läs mer »

Konstitutionell skatterätt


Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Frågor kring kredit och säkerhet har allt mer kommit i fokus efter de finansiella kriser som inträffat under senare år.I denna lärobok ges inledningsvis en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i …

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt Läs mer »

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt


Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om – juristernas olika roller och uppgifter, – rättskällornas tillkomst och funktion, – metoden att tolka rättskällorna, – domstolarnas organisation och arbetssätt, – samt det juridiska språket. Boken är främst avsedd …

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion Läs mer »

Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion


Fordran och skuld

Fordran och skuld

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet, och för att placera skuldebrevsrätten i sitt sammanhang, berörs också allmänna fordringsrättsliga frågor rörande bl.a. ränta, preskription m.m. Vidare behandlas …

Fordran och skuld Läs mer »

Fordran och skuld


Svensk Lag 2019

Svensk Lag 2019

Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och …

Svensk Lag 2019 Läs mer »

Svensk Lag 2019


Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7), förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12) samt vissa …

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Läs mer »

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten


Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning

Denna bok är avsedd att underlätta studentens första möte med juridiken. Genom konkreta exempel och övningar visas hur juristen hanterar rättsliga problem. Syftet med framställningen är att ge läsaren en känsla för det juridiska hantverket. Hur formuleras relevanta rättsfrågor? Hur skall de avgörande rättsliga kriterierna identifieras och analyseras? Hur skall de rättsliga texterna i tolkningsresonemanget …

Tolkning och tillämpning Läs mer »

Tolkning och tillämpning


Straffrätt : en kortfattad översikt

Straffrätt : en kortfattad översikt

Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion tillstraffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem.Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättetsnarare än på enskildheter, till att ge en helhetsbildav straffrättssystemets centrala delar. Samtidigt somboken är kortfattad visar den tydligt på de svåra …

Straffrätt : en kortfattad översikt Läs mer »

Straffrätt : en kortfattad översikt


Köprätt : och annan kontraktsrätt

Köprätt : och annan kontraktsrätt

I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 1990 års konsumentköplag och den kommersiella standard-avtalsrätten, bl.a. NL 01. Väsentliga avvikelser i FN-konventionen 1980 om internationella köp (CISG) har inflikats löpande. Vidare behandlas konsumentkrediter och avbetalningsköp, finansiell leasing, återförsäljning, kommission och handelsagentur. Lagstiftning, praxis och standardavtal är beaktade fram till juni 2009. Det …

Köprätt : och annan kontraktsrätt Läs mer »

Köprätt : och annan kontraktsrätt


Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

På de associations- och kapitalmarknadsrättsliga områdena finns numera en stor mängd specialförfattningar som inte återfinns i de traditionella lagböckerna. Det finns också en stor mängd andra normer, till exempel börsernas regelverk och takeover-regler eller EU-rättslig lagstiftning, som är minst lika viktiga som de svenska författningarna. Inte heller i de speciella publikationer som ges ut av …

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt Läs mer »

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt


Juridikens begrepp

Juridikens begrepp

Juridikens begrepp har blivit ett oumbärligt hjälpmedel, både inom den juridiska utbildningen och i olika verksamheter där det är viktigt att förstå rättsliga sammanhang. Det intensiva förändringsarbetet inom den offentliga sektorn påverkar en rad rättsområden. Juridiska begrepp försvinnereller får ändrat innehåll och många nya tillkommer. Femte upplagan har utökats med bl.a. många av nyheterna inom …

Juridikens begrepp Läs mer »

Juridikens begrepp


Svensk lag 2018

Svensk lag 2018

Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och …

Svensk lag 2018 Läs mer »

Svensk lag 2018


Mervärdesskatt : en introduktion

Mervärdesskatt : en introduktion

Mervärdesskatt har funnits i Sverige sedan 1969. Strax dessförinnan beslutade de dåvarande EG-länderna (numera EU) att det var just mervärdesskatt som skulle användas som gemensam allmän konsumtionsskatt. Sedan dess har mervärdesskatten fått ett stort genomslag internationellt. I princip alla betydelsefulla ekonomier förutom USA använder mervärdesskatt av något slag för att beskatta sin konsumtion. Mervärdesskatten är …

Mervärdesskatt : en introduktion Läs mer »

Mervärdesskatt : en introduktion


Barns rätt

Barns rätt

Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står i centrum …

Barns rätt Läs mer »

Barns rätt


Äktenskap, samboende, partnerskap

Äktenskap, samboende, partnerskap

I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och partnerskap samt förmögenhetsrättsliga förhål­landen för såväl makar som registrerade …

Äktenskap, samboende, partnerskap Läs mer »

Äktenskap, samboende, partnerskap


Panträtt i fast egendom

Panträtt i fast egendom

Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och pantsättning, som utvecklats i Sverige, sprids idag över världen.Denna bok behandlar utförligt den svenska fastighetspanträtten. Den utkom första gången 1989 och är i första hand avsedd att …

Panträtt i fast egendom Läs mer »

Panträtt i fast egendom


Civilrättens grunder

Civilrättens grunder

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras dagligen i handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i familjerelationer och så vidare. I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, arvs- och testamentsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och immaterialrätt. Civilrättens grunder passar som kursbok på introducerande nivå för bland …

Civilrättens grunder Läs mer »

Civilrättens grunder


Barn- och föräldrarätt

Barn- och föräldrarätt

Denna bok utkom t.o.m. 4:e upplagan under titeln Barn och föräldrar, men har sedan 5:e upplagan titeln Barn- och föräldrarätt. I föreliggande upplaga har framställningen framför allt förts ajour.I boken behandlas frågor om fastställande och hävande av föräldraskap, barn genom assisterad befruktning, adoption, vårdnad, underhåll och förmynderskap. I det avslutande kapitlet tas olika frågor om …

Barn- och föräldrarätt Läs mer »

Barn- och föräldrarätt


Testamentsrätt

Testamentsrätt

Denna lärobok behandlar rättshandlingar för dödsfalls skull, dvs. främst testamenten men även arvsavtal och förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. I fråga om testamenten behandlas: ? testamentsrättens historia? rätten att göra eller taga testamente? upprättande och återkallelse ? ogiltighet och klander ? förverkande och preskription ? tolkning ? testamente av make och inbördes testamenten I boken ges en …

Testamentsrätt Läs mer »

Testamentsrätt


Mamma och pappa inför rätta

Mamma och pappa inför rätta

Mamma och pappa inför rätta rör en av barnrättens mest kontroversiella frågor, nämligen om domstolar tar ovidkommande hänsyn till föreställningar om kön när de avgör tvister om vårdnad, boende och umgänge. Som ett led i undersökningen analyseras samtliga 2004 års hovrättsdomar om vårdnad, boende och umgänge samt ett urval hovrättsdomar från år 2007. Resultaten visar …

Mamma och pappa inför rätta Läs mer »

Mamma och pappa inför rätta


Rulla till toppen