Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling

Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld. Det finns ett stort behov av kunskap om personlighetssyndrom och ett av huvudsyftena med de nu presenterade riktlinjerna är att beskriva vad som kännetecknar personlighetssyndromen. Genom att tidigt kunna identifiera dem och det lidande de förorsakar kan realistiska behandlingsmål formuleras, vilket minskar risken för att patienten hamnar i ofruktsamma behandlingskontakter. Riktlinjerna har en stark klinisk förankring med fokus på tillämpbarhet i det dagliga arbetet med patienter och deras närstående och ger handfast vägledning i omhändertagande och behandling. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006. Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken. Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sjuttonde skriften i serien Svensk Psykiatri. Om författarna Lisa Ekselius, professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala (ordförande). Jörgen Herlofson, specialistläkare och leg. psykoterapeut, Empatica AB, Stockholm. Tom Palmstierna, docent och överläkare, Rättspsykiatriska öppenvården, Beroendecentrum Stockholm samt professor det Medisinske Fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Trondheim, Norge. Kent-Inge Perseius, docent och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Röda Korsets Högskola, Stockholm. Mia Ramklint, docent och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Göran Rydén, verksamhetschef, överläkare och leg. psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm.

Läs mer om Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling

Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling

Medicin

Hitta Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling även hos:
Rulla till toppen