Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi

Boken Anatomi och fysiologi beskriver kroppens normala funktion (fysiologi) och struktur (anatomi). Denna kunskap utgör grunden för att kunna förstå hur sjukdomar uppstår och behandlas, och för att kunna observera symtom och tecken som tyder på avvikelser från det normala. Grundidén bakom boken är att det är lättast att få tag i kunskapen om hur kroppen fungerar genom att börja med att beskriva huvudfunktionen hos de enskilda organen. Organens uppbyggnad beskrivs efter hand som funktionen gås igenom. En huvudmålsättning är att bidra till att läsaren förstår mekanismerna i de olika organens funktionssätt. Materialet är framställt på ett lättfattligt sätt och är lätt att repetera inför tentamen. Boken är uppdelad i tre delar. Del 1 beskriver hur våra celler är uppbyggda och fungerar. Dessutom beskrivs hur grupper av celler bildar olika vävnader och organ. I del 2 beskrivs de enskilda organen. I inledningen till varje kapitel finns en översikt över de delfunktioner som ingår i organets funktion. Exempel på sjukdomar beskrivs kontinuerligt i texten för att skapa förståelse för sammanhangen mellan kroppens normala funktion och hur den fungerar vid sjukdom. Del 3 innehåller beskrivningar som ger förståelse för hur kroppens inre miljö regleras och där finns även ett kapitel om fosterutveckling. Anatomi och fysiologi har en interaktiv, pedagogisk och kliniskt inriktad webbplats. Här hittar du bland annat en digital arbetsbok. Materialet, som är starkt examinationsorienterat, följer bokens kapitelindelning. Att arbeta parallellt med boken och övningsuppgifterna på webbplatsen underlättar och effektiviserar inlärningen. Webbplatsen får man tillgång till genom att ange koden som finns tryckt på insidan av bokens omslag. Boken är skräddarsydd efter de krav som ställs på sjuksköterskeutbildningen, men den är också relevant inom övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar på universitets- och högskolenivå. Den kan med fördel även användas av yrkesverksamma sjuksköterskor. Boken ingår som en del av ett kunskapspaket, Medicinsk vetenskap, som består av fem fristående böcker. Även om de fem böckerna är utvecklade som en helhet, är den bärande idén bakom böckerna flexibilitet, och därför kan varje enskild bok användas oberoende av de andra böckerna i serien.

Läs mer om Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi

Medicin

Hitta Anatomi och fysiologi även hos:
Rulla till toppen