Terapeutisk juridik

Terapeutisk juridik

Terapeutisk juridik (Therapeutic Jurisprudence, TJ) är basen för en rättslig praktik som förenar juridik och samhällsvetenskap: Om man betraktar juridik som en form av social konfliktlösning behöver man samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna åstadkomma långsiktiga effekter. TJ handlar alltså om att juridiken ska breddas och fördjupas med hjälp av samhällsvetenskapliga rön, så att formerna och lösningarna i rättsprocessen blir mer ändamålsenliga och korrekta. Detta betyder inte att juristen måste vara sakkunnig i psykologi, sociologi och kriminologi för att kunna utföra sitt dagliga arbete, men det betyder att man bör arbeta mer holistiskt och långsiktigt. Mer konkret betyder det att sociala aspekter rön bör komma in i alla skeden av juristarbetet; under utbildning, i lagstiftningsarbete, i ombudsrollen och i dömandet. Om så inte sker är det risk att juristerna arbetar i ett vakuum, där de får mer och mer att göra, fler och fler ärenden att avgöra år efter år, eftersom de med sina lösningar bara skapar nya problem. Läs mer TJ kommer från USA, men de aspekter på juridiken som TJ ger kan ha stor betydelse för den svenska rättstillämpningen i alla typer av ärenden, både när det gäller prevention och vid val av lösningar på redan inträffade konflikter. Med denna bok introduceras TJ i Sverige och författaren menar att de idéer som TJ står för på sikt kommer att få ett betydande inflytande över juristers arbetssätt. Om författarna Christian Diesen är professor i processrätt vid Stockholms universitet och har bedrivit forskning om bevisprövning, förundersökning och förhör, men han har även utfört studier om lekmän som domare, likhet inför lagen och övergrepp mot kvinnor och barn. Sedan mer än 10 år är han också aktiv inom den internationella rörelsen för terapeutisk juridik.

Läs mer om Terapeutisk juridik

Terapeutisk juridik

Juridik

Hitta Terapeutisk juridik även hos:
Rulla till toppen