Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döende och deras familjer. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi. Den omfattar inte bara patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov, utan även stöd till närstående i deras sorgearbete. Palliativ vård kräver ett arbetslag med en mycket bred kompetens. Läs mer I den fjärde omarbetade upplagan av Palliativ medicin finns samma målsättning som tidigare: att sprida kunskap och nya rön om vården av svårt sjuka oavsett diagnos. Nyheter i boken handlar om sällskapsdjurens villkorslösa kärlek och tröstande roll, om den ensamme patienten – ensamhetens alla former –, om sorgen före, under och efter en nära anhörigs bortgång och om våra allra äldsta svårt sjuka och döende. En ny text beskriver munvård, en annan hur mjuk massage kan lindra smärta och skapa mening och välbefinnande hos såväl patienter som närstående. Andra nya och viktiga kapitel berör palliativ sedering, akuta komplikationer hos cancerpatienter i palliativ vård, samt hur vi förhåller oss till svårt sjuka och döende patienter. Varje kapitel inleds med ett huvudbudskap, där innehållet summeras på ett överskådligt sett. Boken vänder sig till hela vårdteamet: läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, kuratorn och kyrkans företrädare m.fl. Om författarna Peter Strang är onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Stiftelsen Stockholms Sjukhems palliativa sektion. Han är vetenskapligt råd i palliativa frågor vid Socialstyrelsen och har företrätt palliativa frågor både inom SBU, Socialdepartementet (SOU 2001:6) och Socialstyrelsen. Peter Strang är författare till flera läroböcker inom ämnena palliativ vård, smärta och existentiella frågor. Barbro Beck-Friis är med.dr. och professor, samt hedersdoktor i veterinärmedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Som föregångare inom palliativ vård i Sverige har hon under många kliniska år visat, att sjukhusbaserad hemsjukvård är både ett humanitärt och ekonomiskt alternativ till sjukhusvård. Barbro Beck-Friis har varit sakkunnig i Socialdepartementets prioriteringsutredning ”Vårdens svåra val” (SOU 1995:5) och i Socialdepartementets utredning ”Vård i livets slutskede” (SOU 2001:6). För sina framstående bidrag till utvecklingen av äldrevården i Japan, tilldelades hon 2011 ”the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” av H.M. Kejsar Akihito av Japan (via den japanska regeringen).

Läs mer om Palliativ medicin och vård

Palliativ medicin och vård

Medicin

Hitta Palliativ medicin och vård även hos:
Rulla till toppen