Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

Steg 1+2Introduktion Lieber Deutsch 1 och Lieber Deutsch 2 innehåller 7 respektive 6 tematiskt indelade etapper som var och en inleds med en introduktion, Intro . Med hjälp av övningarna i Intro introduceras varje etapp på ett mjukt sätt och skapar samtidigt intresse och nyfikenhet för temat.Texter I varje etapp finns två eller flera texter, skrivna på modern och lättbegriplig tyska. Ett funktionellt och engagerande innehåll uppmuntrar eleven att börja använda språket direkt. Vardagliga dialoger förekommer rikligt och ger många tillfällen till framför allt muntlig träning och till att befästa vanliga ord och fraser.Övningar Efter texterna följer rubriken Textarbeit . Här finns vanligen flera uppgifter med text- och ordarbete. Därefter fördjupas övningarna mot att träna olika färdigheter, främst muntlig och skriftlig kommunikation, Sprich mal och Schreib mal . Övningarna har fokus på för eleven användbara situationer. Dessutom finns rikligt med hörövningar, Hör mal , kopplade till etappens tema.Resonerande grammatik Grammatiken, som benämns Rund um die Sprache , inleds vanligen med frågor av resonerande karaktär. Syftet är att underlätta förståelse och inlärning av grammatiska moment.Kontinuerlig repetition För att befästa kunskaperna på djupet repeteras grammatik, vokabulär, samt muntlig och skriftlig färdighet genomgående i Weißt du noch? .Självvärdering Varje etapp avslutas med en checklista, Jag kan . Där ’checkar’ eleven av vad han/hon har lärt sig i kapitlet. Detta hjälper eleven att bedöma sina egna färdigheter och ger god vägledning om hur språkinlärningen fortskrider.Projekt I varje etapp ges förslag på projektarbeten med anknytning till temat (Projekt) .Musik Eleverna får genom Lieber Deutsch bekanta sig med tyskspråkig musik och olika artister. I Lieber Deutsch 1 finns dessutom ett antal sånger, vars syfte är att hjälpa till att befästa olika fraser och grammatiska moment.Realia Realia får stort utrymme i materialet. I Lieber Deutsch 1 läser eleverna om staden Berlin och får följa med på en resa genom Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein. I hörövningarna möter de inslag om tyskspråkiga kända personer och historiskt betydelsefulla händelser. De får leta information från en tågtidtabell och en bioannons. I Lieber Deutsch 2 finns det en realiatext i varje etapp. De behandlar olika företeelser i de tysktalande länderna, t.ex. olika evenemang, produkter och nationalsporter, men även vetenskapsmän och semestermål. Eleverna får leta information från ett skolschema och en tysk IKEA-annons. I båda böckerna möter eleverna tyskspråkig musik, och i sina projektarbeten får de möjlighet att fördjupa sig inom olika teman, många med fokus på realia. Det finns t.ex. förslag på projekt om olika slags maträtter, välkända företag och valfria städer och orter.Ord och fraser Ordlista och frasbank finns i slutet av boken.

Läs mer om Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd

Ordböcker & Språk

Hitta Lieber Deutsch 1 Text o Övn inkl cd även hos:
Rulla till toppen