Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35. : Slutbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35. : Slutbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder

Föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag. En kartläggning visar att vilka grupper som lyfts fram som svaga på marknaden varierar och inte ens i de kommuner där man samlat väldigt mycket kunskap om invånarna och deras bostadsbehov görs någon bedömning av hur dessa behov förhåller sig till utbudet på bostadsmarknaden. Förslaget till ny bostadsförsörjningslag föreslår följande rollfördelning: Boverket ska ta ansvar för att definiera, beskriva och kvantifiera bostadsbristen på nationell- och länsnivå. Kommunerna ska fortlöpande bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov, bedöma behovet av tillskott av bostäder, genomföra insatser och följa upp genomförda insatser. Bedömningar och insatser ska genomföras med hänsyn till regionens analys. Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod ta ställning till gjorda bedömningar och uppföljningar. Regionerna ska baserat på Boverkets bedömningar analysera hur bostadsbristen utvecklas i respektive län och vilket behov av insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar. Regionerna ska bjuda in till ett årligt dialogmöte på vilket presenteras bl.a. regionens analys, kommunernas bedömningar och insatser samt länsstyrelsens resurser och eventuella prioriteringar för att stödja kommunala insatser. Länsstyrelsernas roll och uppgift ska var att ge kommunerna råd, information och följa upp att de lever upp de uppgifter som de tilldelas i lagen. Utredningen gör också bedömningen att regeringen bör vidta ett flertal åtgärder för att öka kunskaperna om den faktiska bostadssituationen och skapa möjligheter att följa förändringar via statistik.br> Särskild utredare: Hanna Wiik

Läs mer om Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35. : Slutbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35. : Slutbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder

Juridik

Hitta Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. SOU 2018:35. : Slutbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder även hos:
Rulla till toppen