EKG : grunder, handledning vid tolkning och 101 klinsika fall

EKG : grunder, handledning vid tolkning och 101 klinsika fall

EKG intar en central plats bland den moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel. Registreringsproceduren är enkel men tolkningen kräver djup kunskap och träning. Idag används ofta EKG-apparater med inbyggd dator och apparaterna innehåller tolkningsprogram som skriver ut förslag till EKG-tolkning. Ansvaret för att tolkningen är korrekt och kliniskt adekvat vilar dock på handläggande läkare. Dessa förhållanden till trots har många lärosäten minskat antalet undervisningstimmar och övningstimmar i EKG-tolkning i läkarutbildningen. Detta ställer ökade krav på tillgången till EKG-läroböcker som är lämpade för självstudier på grundnivå och för fortsatt lärande under det kliniska arbetet och som kan användas som referens i kliniken. Intentionen med denna bok är att uppfylla detta. Boken inleds med basal elektrofysiologi och avledningsprinciper. Därefter följer en metodisk och noggrann genomgång av det normala EKG:t och EKG-utseendet vid olika diagnoser. Här finns också relevanta normalvärden och kriterier for fastställande av patologi. Dessa kriterier och normalvärden används sedan vid tolkning av 42 kompletta EKGexempel. Boken avslutas med 101 kliniska fall, vart och ett med en kort sjukhistoria och ett EKG. Till varje fall finns en klinisk tolkning (författarnas ”facit”) och kortare kliniska kommentarer till fallet, som stöd för läsarens egen tolkning. Boken innehåller även ett kapitel om elektrokardiografins historia. Samtliga EKG i boken återges i ”naturlig storlek” enligt av Socialstyrelsen fastställd standard, d.v.s. med 50 mm/s pappershastighet och 10 mm/mV förstärkning för bedömning av morfologi. Därutöver presenteras 10 s rytmremsa registrerad med 25 mm/s för bedömning av rytmen. EKG-diagnostik är mönsterigenkänning och det är därför en stor fördel att lära sig tolka EKG utgående från exempel och fall registrerade med de hastighets- och förstärkningskonventioner som är fastställda av Socialstyrelsen och som påträffas i klinisk praxis på sjukhus och vårdcentraler. Boken vänder sig dels till studenter som utbildas till läkare, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, dels till yrkesverksamma personer i kliniska verksamheter där EKG har stor betydelse i det dagliga arbetet. På bokens webbplats har du tillgång till alla avledningarna för merparten EKG i boken.

Läs mer om EKG : grunder, handledning vid tolkning och 101 klinsika fall

EKG : grunder, handledning vid tolkning och 101 klinsika fall

Medicin

Hitta EKG : grunder, handledning vid tolkning och 101 klinsika fall även hos:
Rulla till toppen