Att möta personer med demens

Att möta personer med demens

Omvårdnad till personer som har en demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att försöka se in i och förstå den andres livsvärld. Boken ger redskap som underlättar mötet med personer som har en demenssjukdom och har dels fokus på upplevelsen av att drabbas av en demenssjukdom, att vara anhörig och att vara vårdare, dels på olika aspekter av vårdandet. Boken genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt och betonar värdegrunden samt den fysiska och psykosociala vårdmiljöns betydelse för vårdens inramning. Vissa kapitel har fokus på existentiella aspekter och vårdfilosofi, medan andra är mer konkreta och praktiska såsom omvårdnad relaterat till kroppsliga behov, livsberättelsens betydelse, hur man kan känna igen och lindra smärta, hur man kan tolka och förstå olika beteenden, olika former av våld samt metoder för kommunikation och sinnesstimulering. Sist i boken finns ett kapitel som översiktligt beskriver de olika demenssjukdomarna. De olika kapitlen kompletterar varandra genom att de ger stöd för både ”varandet” och ”görandet” i mötet med personer som har en demenssjukdom och ska stimulera till eftertanke och reflektion. I denna, andra upplaga av boken, har vissa kapitel utgått och många tillkommit. Boken är helt omarbetad i linje med den kunskap som vi har idag. De flesta författarna är aktiva omvårdnadsforskare och många av dem har varit delaktiga i framtagandet av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010). Boken innehåller många referenser, vilket är till stor hjälp om man vill fördjupa sig ytterligare i ämnet. Boken vänder sig i första hand till sjuksköterskestuderande på grund- och avancerad nivå men även till andra personer som i sitt arbete möter personer med demens.

Läs mer om Att möta personer med demens

Att möta personer med demens

Medicin

Hitta Att möta personer med demens även hos:
Rulla till toppen