Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Denna bok riktar sig till studerande, arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal som i sitt kommande eller nuvarande yrke använder aktivitet som behandlingsredskap. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter, såsom hushållsarbete, lönearbete, fritidsaktiviteter och rekreation, samt den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Ett annat slags aktiviteter som beskrivs är olika former av skapande aktiviteter, såsom målning, collage och modellering, med betoning på hur dessa kan nyttjas för olika terapeutiska syften. Boken har ett särskilt fokus på hur aktivitet kan kombineras med kunskaper om behandlingsrelationen och motivation för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Den klientgrupp som boken handlar om är personer med olika slags psykosocial problematik, främst personer med någon form av psykiskt funktionshinder. Boken bygger på forskning om och kliniskt arbete med denna målgrupp, men väver också in kunskaper om personer med annan form av psykisk sjukdom och/eller psykosocial problematik. De kunskapsområden och behandlingsprinciper som beskrivs har relevans för många slags psykosocial problematik – psykisk sjukdom och funktionshinder, stressrelaterad problematik, psykologiska reaktioner på trauma och svår sjukdom, smärtproblematik, beroendesjukdomar, med mera. Bokens innehåll är således användbart inom ett brett fält av stöd och rehabilitering och syftet har varit att åstadkomma en sammanställning som på ett lättillgängligt sätt integrerar teori med praktik. Bokens inledande delar är i huvudsak teoretiska genomgångar och beskriver olika perspektiv av relevans för aktivitet och relation. Dessa förklarar exempelvis aktivitetens betydelse, motivation, arbete med grupper och behandlingsrelationens betydelse i olika sammanhang. De nästföljande kapitlen är inriktade på praktisk tillämpning. Olika typer av metoder för bedömning av aktivitet lyfts fram, liksom olika exempel på behandling och rehabilitering via meningsfull aktivitet. Även om boken utgör en helhet, där de olika delarna bygger på varandra, kan kapitlen också läsas fristående.

Läs mer om Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering

Medicin

Hitta Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering även hos:
Rulla till toppen