Vivat lingua latina

Vivat lingua latina

Vivat lingua Latina! Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier. Den passar också för kurser vid universiteten, t.ex. för doktorander i humaniora som saknar kunskaper i latin. Efter genomgång av boken förstår de studerande innebörden i välkända latinska citat och sentenser, de behärskar ett latinskt basordförråd och det väsentliga i latinets formlära och kan översätta enklare latinska texter. De kan också identifiera frekventa latinska och grekiska morfem i internationella lånord. Vivat lingua Latina! innehåller också ett antal avsnitt som presenterar kulturhistoriskt ämnesstoff. Huvuddragen av det romerska rikets historia behandlas. De studerande lär sig förstå den antika kulturens betydelse som inspirationskälla fram till modern tid. Grundboken är indelad i tio avdelningar. I var och en av dessa presenteras grammatiskt och syntaktiskt stoff i anslutning till enkla latinska texter. Kommentarer och ordlistor är mycket utförliga. Lärogången är uppbyggd i etapper på ett logiskt sätt: för substantivens del först ändelsesystem A, sedan ändelsesystem B och för verben först presensstammens olika former, sedan perfektstammen, slutligen perfektparticipstammen osv. Vidare har språkkunskap av allmän karaktär fått utrymme i separata avsnitt inom de olika avdelningarna. Grundboken har ett stort antal övningsuppgifter och också svenska meningar att översätta till latin, som en kontroll av det elementära ordförrådet i latintexten och de relevanta delarna av språkläran. Ett separat facit finns till uppgifterna och de latinska texterna i grundboken. Vivat litteratura Latina! Vivat litteratura Latina! är en fortsättning på Vivat lingua Latina! Sammantagna utgör de en lämplig bas för undervisning i latin med allmän språkkunskap i både skola och vuxenutbildning. Böckerna lämpar sig i hög grad för studier på egen hand för dem som har allmänspråkliga och kulturhistoriska intressen. Facit ingår i fortsättningsboken Vivat litteratura Latina! Vivat litteratura Latina! innehåller bland annat smakprov på Plautus’ komedier, Caesars rapporter, Ciceros talekonst, Catullus’ centrallyrik, Horatius’ reflektionsdikter, Ovidius’ berättarkonst, Faedrus’ fabler, Senecas essayer och Plinius’ litterära brev.

Läs mer om Vivat lingua latina

Vivat lingua latina

Ordböcker & Språk

Hitta Vivat lingua latina även hos:
Rulla till toppen