Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur begreppet taget i vid mening skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner. Denna volym innehåller föredrag från symposiet Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap vilket hölls i Stockholm och Uppsala den 25–26 november 2010. Symposiet arrangerades i samverkan mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och lockade ett stort antal deltagare från många olika discipliner. Syftet var att ge en bild av forskningen på området i Norden att stimulera intresset för växter och växters namn samt att visa olika discipliners infallsvinklar på ämnet. Sexton artiklar som baserar sig på symposiets föredrag har samlats i boken. Här behandlas växtnamnsforskningen över tid växtnamnen i äldre källor bl.a. floror och i dialekter växtnamnen i ordböcker namngivningsmotiven i vetenskapliga och folkliga växtnamn användningen av växtnamnen i ortnamn och i personnamn samt folkliga traditioner om växter. Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare docent Maj Reinhammar maj.reinhammar@agora.se.

Läs mer om Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Ordböcker & Språk

Hitta Växter och växtnamn : ett möte mellan botanik och språkvetenskap även hos:
Rulla till toppen