Valrätt en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

Valrätt en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

I den nyskrivna boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av de allmänna valen i Sverige. För att förklara valsystemet något utförligare lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs stora delar av den rättstillämpning som vallagen har genererat. Framställningen inriktas härvid främst på den tillämpning som har utvecklats sedan Valprövningsnämnden inrättades i samband med att den nuvarande regeringsformen antogs, men även aktuell äldre rättspraxis redovisas. I texten hänvisas tämligen utförligt till olika valrättsliga rättskällor. Samlat lämnas hänvisningar till samtliga förarbeten till vallagen och dess ändringar från 1972 års vallag och framåt. Vidare har register gjorts till de lagrum som hänvisas till, liksom till de avgöranden som berörs i rättstillämpningen. Även viktigare litteratur har redovisats i källförteckningen. Slutligen har en aktuell version av de mest centrala lagtexterna bilagts med hänsyn till att framför allt vallagen kan vara svår att få fram i sin helhet. Tanken är att boken både ska vara användbar i det praktiska arbetet och underlätta för den som vill gå djupare i sina undersökningar. Den är även lämplig som kurslitteratur vid studier av det svenska valsystemet. Svante O. Johansson, jur. dr, är sedan år 2011 justitieråd i Högsta domstolen. Han var tidigare verksam som professor (med specialinriktning mot sjörätt och annan transporträtt) vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan, samt vid Oslo universitet. Han har på olika sätt deltagit vid utarbetandet av både 1997 och 2005 års vallag, samt vid många av ändringarna till dessa lagar. Han är sedan år 2016 ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.

Läs mer om Valrätt en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

Valrätt en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

Ekonomi & Juridik

Hitta Valrätt en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen även hos:
Rulla till toppen