Förundersökning i brottmål

Förundersökning i brottmål

Då planerna med att uppdatera boken om förundersökning kom på tal, förklarade den ursprunglige författaren Stig Danielsson att han, på grund av sin höga ålder och sviktande hälsa, inte ansåg sig orka med detta. Arbetet med att färdigställa upplagan övertogs i stället av Ove Bärgman. Denna sjätte upplaga bygger därför ursprungligen på Stig Danielssons gedigna arbete vilket under årens lopp har sålts i flera tusen exemplar. Ove Bärgman har under ca 40 år arbetat som polis i olika delar inom polisen. Han har bl.a. arbetat i yttre tjänst, som spanare, utredare och förundersökningsledare. Vidare har han under flera år utbildat poliser och polisiära förundersökningsledare avseende förundersökning/utredning. Han avslutade sin aktiva bana som chef för länskriminalpolisen i Halland. Som ny författare har han valt att sätta sin egen prägel på denna upplaga. Han har utvecklat respektive tillfört flera nya avsnitt. Detta gäller bland annat frågor om målsägande, skadestånd, dödsfallsutredningar, rättsintyg med mera. Arbetet avslutas med några ”lathundar”. Avsikten med dessa är att på ett enkelt sätt påminna om vad som kan och bör göras under förundersökningen med hänvisning till gällande lagstiftning. Det bör dock redan här påpekas, att redovisade åtgärder inte gör anspråk på att vara kompletta, utan de kan mera ses som ett komprimerat hjälpmedel vid arbetet med förundersökning/utredning. Oves ambition har varit att skriva boken på ett sådant sätt, att den kan användas av såväl elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila utredare, förundersökningsledare och andra verksamma inom rättsväsendet samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Även i denna upplaga har stor vikt lagts vid rättssäkerhetsfrågor. Ett flertal JO-yttranden, såväl publicerade som opublicerade, refereras. Bland de många praktiska frågor som kommenteras kan särskilt nämnas de om utredning av brott begångna av unga lagöverträdare (LUL) gällande barn under 15 år och dokumentation samt sekretess vid förundersökningar. I denna sjätte upplaga har beaktats dels lagändringar, dels ändringar i olika FAP/RPSFS-artiklar fram till den 1 juli 2018. Ett viktigt styrdokument är Polismyndighetens riktlinjer för ledning av förundersökning i brottmål PM 2017:19 som ingår som bilaga och ersätter FAP 403–5/RPSFS2014:5. En betydande nyhet som noggrant behandlas är den nya regeln i 23:9 a i rättegångsbalken som omfattar möjligheten att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från en förhörsperson samt att genomföra kroppsvisitation för sådant sökande.

Läs mer om Förundersökning i brottmål

Förundersökning i brottmål

Ekonomi & Juridik

Hitta Förundersökning i brottmål även hos:
Rulla till toppen