Läsa mellan raderna

Läsa mellan raderna

På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas dialogisk strategiundervisning (DSU) och bygger på att undervisning om utvalda lässtrategier sätts in i ett sammanhang som består av strukturerade samtal om texterna och utmanande skrivuppgifter. Detta ger eleverna möjligheter till fördjupad reflektion över det de läst. Syftet med modellen är att uppmuntra elevernas tänkande under läsningens gång, framför allt tänkandet om den egna läsprocessen, men också att ge dem strategier för att kunna fördjupa sin förståelse och att vänja dem vid att förhålla sig till och ta ställning till det de läser. I boken samlas resultat från ett forskningsprojekt där dialogisk strategiundervisning genomförts i flera olika klasser på högstadiet. Undervisningen har kretsat kring såväl skönlitterära som argumenterande texter. Projektet är unikt i det avseendet att forskarna har kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka betydelsen och effekterna av lässtrategiundervisning på högstadiet. I boken diskuterar författarna olika aspekter av läsundervisning, liksom hur forskning om detta kan bedrivas tillsammans med lärare. Slutsatserna förankras i ett brett nationellt och internationellt vetenskapligt perspektiv och erbjuder flera nya ingångar (och nya frågor) till de utmaningar som omgärdar klassrummets läsundervisning. Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Stig-Börje Asplund är fil.dr i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. Malin Granström är lärare i svenska på grundskolan och samordnare för nätverket ”SOL i Värmland” som drivs av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Anna Lindholm, doktorand i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Anna Lyngfelt är docent och anställd vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Marie Tanner arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. Marie Wejrum är universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet. Magnus Åberg är lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Läs mer om Läsa mellan raderna

Läsa mellan raderna

Psykologi & Pedagogik

Hitta Läsa mellan raderna även hos:
Rulla till toppen