Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal. Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra. – Vilka förebyggande insatser är effektiva? – Vilka regler gäller för drogtestning? – Hur kan disciplinära åtgärder användas i samband med narkotika? – Hur kan det ”glapp’ i samverkan med socialtjänsten som skolan ofta upplever tätas? – Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” sedan man intervenerat och gjort en anmälan till socialtjänsten? Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i Vägar till en narkotikafri skola. Från osäkert till säkert läge . I bokens första del redovisas forskning om effekterna av främst cannabisanvändning för elevers studieresultat och arbetsmiljö. I bokens andra del redovisas forskning om förebyggande och tidiga insatser. Där berörs drogtestning, vilka regler som gäller, effekterna av drogtester och hur skolan praktisk kan arbeta med dessa. Vidare diskuteras den pedagogiska utmaning det innebär att intervenera i elevers narkotikabruk. I bokens tredje del beskrivs en modell för hur en policy och handlingsplan kan byggas upp. I bilagorna redovisas ett antal fall där frågor om drogtestning och avstängningar prövats av Skolinspektionen, Justitieombudsmannen och förvaltningsrätten. En av bilagorna innehåller Polismyndighetens utlåtande (2016) om narkotikahundar för narkotikasök i skolor. Boken vänder sig till rektorer, skolledare, lärare och personal inom elevhälsan såsom psykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt skolpolitiker. STAFFAN HÜBINETTE har lång erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är författare till ett flertal böcker om bland annat drogprevention i skolan och arbetar även som föreläsare och rådgivare till skolan i policyfrågor. Han är även verksam inom projektet Narkotikafri skola som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. År 2014 erhöll han ECAD Sveriges (European Cities Against Drugs) pris för sina insatser i det förebyggande arbetet mot narkotika.

Läs mer om Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge

Psykologi & Pedagogik

Hitta Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge även hos:
Rulla till toppen