Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja

Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja
Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja
Beskrivning av Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja

Som ett led i att förbättra kvaliteten och likvärdigheten i skolan påtalas ofta behovet av mer styrning. Samtidigt är många kritiska eftersom den utbredda resultatstyrningen begränsar skolprofessionernas utrymme, och i praktiken tycks inte sådan styrning ha lett till förbättringar ifråga om elevers lärande. I ljuset av denna debatt framträder den tillitsbaserade styrningen som ett möjligt alternativ. Tillitsbaserad styrning bygger på idén om att skolans styrkedja samtidigt utgör en stödkedja. I en stödkedja fokuserar överliggande nivåer inte enbart på ansvarsutkrävande och kontroll, utan även på att skapa förutsättningar för underliggande nivåer. Ytterst handlar det om lärarnas förutsättningar att bedriva en kvalitativ undervisning som gynnar elevers lärande. Nyckeln till en sådan fokusförskjutning är tillit. Rent konkret handlar det om att skapa forum för dialoger där samtliga aktörer visar öppenhet (sårbarhet), men även förmågan att ompröva sina ståndpunkter. Tillitsbaserad styrning vänder sig till lärare, skolledare, förvaltnings­tjänstemän och politiker som arbetar för att utveckla verksamheten i skolan och som behöver skaffa sig en medveten hållning till skolans styrning.

Läs mer om Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja...


Sök bästa pris på Tillitsbaserad styrning – – i skolans styrkedja hos: