Svalan Språkträning 2 Elevpaket (Bok + dig. prod)

Svalan Språkträning 2 Elevpaket (Bok + dig. prod)

Svalan är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skolspråket och underlättar övergången till ordinarie undervisning. Svalan – språkträning kan användas av nyanlända elever i förberedelseklass i sva-undervisning tillsammans med modersmålslärare eller i den ordinarie undervisningen. Serien består av tre böcker som motsvarar olika kunskapsnivåer. Elever i olika åldrar men på samma nivå kan därför arbeta med samma bok. Det finns en tydlig progression både inom och mellan böckerna.Gemensamt för böckerna är att de vänder sig till de äldre eleverna i grundskolan (10 till 16 år) och att både innehåll och utseende är anpassat efter denna målgrupp.Texter inom alla ämnenForskning visar att det tar 6-8 år för en nyanländ elev att lära sig skolspråket. Att så fort som möjligt ta sig an språkbruket inom skolans värld är därför en klok strategi. I Svalan – språkträning finns skolans olika ämnen representerade i texturvalet. Relevanta ord och begrepp tränas därför i ett naturligt sammanhang i en blandning av skönlitterära texter och sakprosa inom olika genrer.Läsa lära nya ord och skrivaUppgifterna till texterna är indelade i tre olika kategorier: Läs och förstå Förstå mer och Utveckla din svenska. I Läs och förstå tränas den grundläggande förmågan att förstå ord och text. I Förstå mer utvecklar eleven sin läsförståelse genom att svara på mer avancerade frågor dra egna slutsatser läsa mellan raderna eller använda de nya orden i andra sammanhang. Under rubriken Utveckla din svenska får eleverna uppdrag där de berättar eller skriver med kapiteltextens ord ämne och genre som utgångspunkt. Eleverna får stöttning i skrivandet av de olika texttyperna genom att använda elevbokens text som utgångspunkt och gemensamma genomgångar.Inspelade texter och interaktiva ordövningarTill varje bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av koden på omslagets insida. I denna del kan eleverna lyssna på hela boken såväl texter som uppgifter vilket är en stor hjälp för att lära sig uttal och prosodi. Dessutom finns det interaktiva övningar på fyra nivåer till varje text för ytterligare träning av ord och begrepp. Det digitala läromedlet är giltig i ett år och fungerar på dator surfplatta och mobiltelefon. Svalan språkträning 2 Svalan – språkträning 2 har samma upplägg som bok 1 men eleverna möter också bisatser och dåtidstempus i texterna. I de övningar där eleven ska skriva på egen hand har texten ett innehåll som är bekant eller där man kan använda textens innehåll för återberättande. Alla texter har en tydlig koppling till grundskolans ämnen.

Läs mer om Svalan Språkträning 2 Elevpaket (Bok + dig. prod)

Svalan Språkträning 2 Elevpaket (Bok + dig. prod)

Fakta

Hitta Svalan Språkträning 2 Elevpaket (Bok + dig. prod) även hos:
Rulla till toppen