SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik

SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik

Inom SO-ämnena samlas en mängd kunskapsområden, frågeställningar, händelser och fenomen. I SO-undervisning på mellanstadiet sätter författarna SO-undervisning i skolans mellanår i fokus och två förhållningssätt lyfts särskilt fram: SO-undervisning som normativ företeelse och SO-undervisning som frågeorienterad, förmåge- och processriktad företeelse. Lärares föreställningar om och förhållningssätt till SO-ämnenas potential diskuteras i flera av bokens kapitel, liksom elevers egna livsfrågor och tankar om och erfarenhet av världen som aktualiseras i undervisningssituationen. Ambitionen med boken är att bidra till ökad insikt i och förtrogenhet med SO-undervisningens värdemässiga, syftesrelaterade och normativa uppdrag. Dess kapitelbidrag visar att det är i den dagliga SO-undervisningen som ämnets roll, relevans, syfte och potential föds och återskapas. Sara Irisdotter Aldenmyr (red.) är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Maria Olson (red.) är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, lektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Keith C. Barton is prodekan för lärarutbildningen, professor i läroplansteori och undervisning, och adjungerad professor i historia vid Indiana University, USA. Mikael Berg är adjungerad lektor i historia med historiedidaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna, samt lektor med inriktning mot ämnesdidaktik inom gymnasieskolan vid Västerbergslagens utbildningscentrum. David Lifmark är lektor i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Lena Molin är FD i kulturgeografi och universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hon är projektledare för Nationella prov i geografi och vice ordförande i Svenska nationalkommittén för geografi. Anna Henriksson Persson är lärare i grundskolan med inriktning mot undervisning i årskurserna 1–7, fördjupningsalternativ svenska/samhällsorienterande ämnen. Ruth Reynolds är docent och programansvarig för lärarutbildningen vid University of Newcastle, Australien. Martin Stolare är docent i historia och forskningsledare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet. Monika Vinterek är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och forskningsledare för Utbildning och lärande, en av Högskolan Dalarnas sex forskningsprofiler.

Läs mer om SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik

SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik

Psykologi & Pedagogik

Hitta SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik även hos:
Rulla till toppen