Perspektiv på hälsa : att bredda vägen

Perspektiv på hälsa : att bredda vägen

Boken ger genom teori, forskning och berättelser från praktiken kunskap och inspiration till hur begreppet hälsa kan förstås ur ett bredare perspektiv. Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att handla om hur vi förbereder eleverna för livets utmaningar. Utgångspunkterna för hälsoarbetet är de elevnära berättelserna/narrativen, som med olika perspektiv tillsammans försöker bredda vägen till hälsa – en väg som i dag är så smal och normativ att den ofta exkludera många från att känna sig hälsosamma. Läs mer Boken består av tre delar: – I del ett avhandlas hälsobegreppet, ämnet idrott och hälsa ur ett forskningsperspektiv, den salutogena hälsoteorin samt de didaktiska tankar som ligger till grund för narrativen. – Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat genus, övervikt, bedömning, integration, medbestämmande och utanförskap utifrån salutogena och didaktiska utgångspunkter – teori och praktik i samverkan. – I den tredje delen sker en återknytning till bokens syften. Boken innehåller också reflektionspauser med tillhörande frågeställningar, vilket ger läsaren tillfälle att stanna upp och tänka efter. Perspektiv på hälsa – att bredda vägen vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksamma lärare och fritidspedagoger och till lärarutbildare i idrott och hälsa. Boken kan fungera som diskussionsunderlag för utveckling av undervisningen samt i elevhälsoteamens värdegrundsarbete. Den kan vidare fungera som läromedel vid fortbildning av lärare och vid handledarutbildningar. Om författarna Magnus Brolin är fil.lic. i idrottsdidaktik och gymnasielärare i idrott och hälsa. Han är verksam som lärare och skolutvecklare.

Läs mer om Perspektiv på hälsa : att bredda vägen

Perspektiv på hälsa : att bredda vägen

Psykologi & Pedagogik

Hitta Perspektiv på hälsa : att bredda vägen även hos:
Rulla till toppen