Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation,men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla somutbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet.Boken har en teoretisk utgångspunkt, men också en tydlig praktisk inriktning, och ger läsarenen grundläggande insikt i ämnet under lärarutbildningen. Boken innehåller avsnitt om lärande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mångfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv på lärandeoch motivation. Läsaren får en grundlig introduktion till framstående teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedömning. Läsaren får, baserat på de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta råd om hur man kan arbeta för att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsättning, hjälpa elever att förståoch minnas, organisera lärandet, uppmuntra kreativitet, främja elevernas självständighet ochmycket mer. Pedagogisk psykologi är en utmärkt följeslagare genom hela studietiden! Anita Woolfolk är professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg är lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Läs mer om Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi

Psykologi & Pedagogik

Hitta Pedagogisk Psykologi även hos:
Rulla till toppen