Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap

Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap

Hur värderar man en förhållandevis ung vetenskap? Hur förstås dess nyss timade historia? Hur uppfattas dess aktuella läge? Och hur kan dess framtid anas?Frågor som dessa ventilerades den 25- 26 oktober 2016 när ett 30-tal forskare från Danmark Sverige och Finland samlades för ett symposium i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala. Vetenskapen som behandlades var musiketnologi. Den närmaste anledningen till arrangemanget var att 30 år gått sedan ett antal svenska forskare beslutade att kalla sig musiketnologer och sin vetenskap musiketnologi. Detta skedde under ett besök i Sverige hösten 1986 av den framstående musiketnologen Mark Slobin från USA. Boken innehåller merparten av de inlägg som hölls under symposiet. Den har redigerats av Owe Ronström och Gunnar Ternhag professor i etnologi vid Uppsala universitet respektive i musikvetenskap vid Stockholms universitet.Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur begreppet taget i vid mening skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar maj.reinhammar@agora.se.

Läs mer om Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap

Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap

Konst & Musik

Hitta Musiketnologi – elva repliker om en vetenskap även hos:
Rulla till toppen