Läsundervisningens grunder

Läsundervisningens grunder

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver vara balanserad, det vill säga utgå från både god läsmiljö och systematisk undervisning, för att läslärandet ska fungera bra. Hur utvecklar barn läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet? Det är några av frågorna som diskuteras i den här boken, utifrån olika teoretiska infallsvinklar. Boken ger en vetenskaplig och beprövad grund för läsundervisning i förskoleklass och fram till årskurs tre. Lärarens läsundervisning, didaktiska val och diagnostiska arbetssätt går som en röd tråd genom kapitlen. Till varje kapitel finns förslag på hur läsaren på ett enkelt sätt kan knyta ihop kapitlets teoretiska innehåll med praktiska uppdrag i klassrummet för att öka förståelsen av det lästa och få forskningsgrundade verktyg till sin undervisning. I boken presenteras ny forskning om ordförrådsbyggande redan i tidig ålder och om möjligheter och dilemman i samband med läsförståelse i matematik. Författarna diskuterar också bedömning av läsning och viktiga pedagogiska frågor i läsundervisning ur ett andraspråksperspektiv. I boken ges också exempel på skriftspråksutvecklande undervisningsmetoder, som språklekar, högläsning och parskrivande på dator. Bokens författare är verksamma lärare och forskare. Tarja Alatalo (red.) är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Carina Bååth är universitetsadjunkt i svenska språket vid Högskolan Dalarna. Christine Cox Eriksson är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Ulla Damber är universitetslektor i läs- och skrivutveckling och docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Linnéuniversitetet. Lena Ivarsson är universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Ann-Ki Jones är specialpedagog och läs- och skrivutvecklare i Leksand kommun. Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Ulla-Britt Persson är filosofie doktor i pedagogik och har en bakgrund som lärare på låg- och mellanstadiet. Kristin Peterson är legitimerad lärare för F–6. Cecilia Segerby är doktorand i matematikdidaktik vid Malmö högskola. Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, universitetslektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet samt lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Jenny Wi

Läs mer om Läsundervisningens grunder

Läsundervisningens grunder

Psykologi & Pedagogik

Hitta Läsundervisningens grunder även hos:
Rulla till toppen