Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare

Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare

Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet. Därmed är förskolan en central del i samhället. Förskolan ska erbjuda aktiviteter och innehåll där barn, med olika bakgrund och intressen, ska utvecklas enskilt och i grupp. Förskolan och barns utvecklig ger en rik bild av barns utveckling och lärande inom ramen för förskolan, och hur utvecklingen av denna institution sett ut. I historiska och samtida perspektiv tematiserar kapitlen frågor om bland annat förskolans pedagogiska tradition, barns lek och socialisation, flerspråkighet, digitala redskap, estetiska uttrycksformer, dokumentation och likvärdighet. Boken är indelad i fyra sektioner: Förskolans uppkomst, styrning och pedagogiska ursprung Barns utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv Undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet Uppföljning och utveckling i förskolan Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men den kan även användas i fortbildning av verksamma förskollärare och läsas av andra som är intresserade av barns utveckling och förskola. Anne-Li Lindgren (red.) är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Niklas Pramling (red.) är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Roger Säljö (red.) är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare, men är numera lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskar om förskolebarns lärande i matematik. Polly Björk-Willén är fil.dr i Tema Barn och biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet. Asta Cekaite är professor vid Tema Barn, Linköpings universitet. Anette Emilson är fil.dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation. Ann Frisén är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och professor på deltid vid Högskolan Väst. Jan-Erik Johansson är professor emeritus i förskolepedagogik vid Høgskolen i Oslo och Akershus i Norge. Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och har en bakgrund som förskollärare och Ma/NO-lärare i årskurs 1–7. Hillevi Lenz Taguchi är professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Caroline Liberg har sin vetenskapliga bakgrund inom allmän språkvetenskap och är nu professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Ulf P. Lundgren är professor e

Läs mer om Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare

Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare

Psykologi & Pedagogik

Hitta Förskolan och barns utveckling : Grundbok för förskollärare även hos:
Rulla till toppen