Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs

Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs

I boken behandlas de ekonomiska brott som en gäldenär kan göra sig skyldig till vid konkurs och vid offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktion. Gäldenären kan begå brott när obestånd föreligger eller när påtaglig fara föreligger för att gäldenären kommer på obestånd och konkurs är nära förestående. De brott som aktualiseras är bl.a. oredlighet mot borgenär, försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär samt bokföringsbrotten. Brottsbalkens 11 kap. reviderades den 1 juli 2005 för att underlätta lagföring och straff. Straffbestämmelserna har förenklats och moderniserats i syfte att underlätta rättstillämpningen. Grovt bokföringsbrott har erhållit en egen rubricering med de rekvisit som ska vara uppfyllda för att grovt bokföringsbrott ska föreligga. I boken beskrivs brotten i den ordning de stipuleras i 11 kap. brottsbalken. Vidare behandlas den anmälningsplikt som åligger en konkursförvaltare, rekonstruktör och revisor. Utöver detta beskrivs företagarens ansvar för brott i näringsverksamhet. I boken behandlas också företagsbot och sanktionsavgifter. Boken innehåller också ett kapitel om EU- och straffrätten före och efter Lissabonfördraget infördes. Boken avslutas med ett kapitel om borgenärsbrotten de lege ferenda. Boken vänder sig främst till de som är intresserade av borgenärsbrott och är praktiskt verksamma. Men boken kan även vara lämpad som kurslitteratur på juristprogrammen, på de affärsjuridksa programmen, i handelsrätt eller på enstaka kurser med inslag av obestånd och ekonomisk brottslighet. Marie Karlsson-Tuula är docent i civilrätt, universitetslektor och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare gett ut flera titlar inom området för obeståndsrätt. Marie Karlsson-Tuula har dessutom tidigare varit verksam som polischef, extra åklagare och adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige.

Läs mer om Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs

Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs

Samhälle & Politik

Hitta Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs även hos:
Rulla till toppen