Efter självmordet : vägen vidare

Efter självmordet : vägen vidare

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige tar omkring 1 500 männis­kor sitt liv varje år, och varje person beräknas lämna efter sig i genom­snitt tio närstående. Efterlevande vid självmord drab­bas ofta särskilt hårt. Förutom den sorg och det trauma som den när­ståendes plötsliga bortgång innebär upplever många efterlevande starka och ibland motstridiga känslor av exempelvis skuld, ilska och saknad. Det är också vanligt att man brottas med obesvarade frågor: Varför tog han/hon sitt liv? Hade självmordet kunnat förhindras? Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Efter självmordet – vägen vidare vänder sig både till efterlevande vid självmord och till personer som möter dessa i sitt yrke. Boken behandlar teman som sorgeprocesser, olika förklarings­modeller till självmord och stöd till efterlevande. Den innehåller också många personliga berättelser från efterlevande vid självmord, där de delar med sig av sina upplevelser och ger konkreta förslag till hur stödet kan förbättras. Boken är skriven av Kari Dyregrov, fil. dr. och forskare vid Senter for Krisepsykologi och Nasjonalt folke­helseinstitutt; Einar Plyhn, förlags­chef och efterlevande vid självmord samt Gudrun Dieserud, doktor i psykologi och forskare vid Nasjo­nalt folkehelseinstitutt. Samtliga är verksamma i Norge. Röster från läsare ’Författarna till boken Efter självmordet – vägen vidare representerar ett stort kunnande inom ämnesområdet i Norge, både utifrån forskning och efterlevandes erfarenhet. […] Författarna gör en mycket bra genomgång av ämnet, alla viktiga aspekter behandlas på ett strukturerat och lättfattligt sätt. Boken förmedlar också hopp.’ Airi Kärkkäinen Karlsson, BTJ häftepos 13105023

Läs mer om Efter självmordet : vägen vidare

Efter självmordet : vägen vidare

oklassificerat, Övrigt

Hitta Efter självmordet : vägen vidare även hos:
Rulla till toppen