Det kognitiva samtalet i vården

Det kognitiva samtalet i vården

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande, både av behandlaren och patienten. Man talar bredvid varandra och en verklig förståelse kanske aldrig uppstår i mötet. Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för de yrkeskategorier inom vårdområdet som direkt möter patienterna: läkare och blivande läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Boken vill guida behandlaren att bli en inre observatör i patientens tankevärld. På så sätt kan patientens oro, rädsla, sorg, ilska och, hjälpsökande beteende bli lättare att förstå. När behandlaren har kunskap om patientens egna tankar, föreställningar och ’hypoteser’ om sina symtom har han eller hon också lättare att bemöta patienten med respekt. Mycket talar för att ett sådant bemötande också kan påverka patientens tillstånd i gynnsam riktning. Metoden integrerar kognitiv teori och praktik, anknytningsteori, välbeprövade relationsskapande färdigheter och kunskap om en sokratisk, ’förlösande’ hållning. Boken är mycket pedagogiskt strukturerad kring tre variationer på samma tema: det lyssnande samtalet, det inre samtalet och det sokratiska samtalet. Dessa aspekter bildar tillsammans det kognitiva samtalet. Talrika exempel ur vardagen i vården gör boken konkret och lättillgänglig. Fortlöpande summeringar gör att arbetssättet fördjupas och utvecklas utan att texten blir abstrakt. Giacomo d´Elia är läkare, leg psykoterapeut och professor emeritus i psykiatri vid Universitetet i Bergen. Han driver Center för Kognitiv Psykoterapi i Linköping. Tidigare har han utgivit Kognitiv Psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten (sfph, 2003).

Läs mer om Det kognitiva samtalet i vården

Det kognitiva samtalet i vården

Psykologi & Pedagogik

Hitta Det kognitiva samtalet i vården även hos:
Rulla till toppen