Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt i matrisform. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad. Läs mer Lgr11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och A-svar på ett flertal uppgifter. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i SO inför de nationella proven eller som underlag för utvecklingssamtal och betygsättning. Tummen upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Geografi genom att eleven får analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer. Här tränas och kartläggs eleverna också på att värdera olika lösningar i hållbarhetsfrågor. Sveriges och Europas geografi är i fokus. I Samhällskunskap utvecklas och kartläggs elevens förmåga att kritiskt granska källor, analysera olika samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Boken tar upp det centrala innehållet i geografi och samhällskunskap för åk 4-6 i Lgr11 på ett balanserat sätt. Tummen upp! Historia kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Historia. Här tränar eleven att se och beskriva orsaker och konsekvenser, samband mellan tidsperioder och historiens påverkan på nuet. Andra färdigheter är ett kritiskt förhållningssätt till källor och historiebruk samt att till använda historiska begrepp. Boken tar upp det centrala innehållet för Historia åk 4-6 i Lgr11 på ett balanserat sätt. Uppgifterna till de tidsperioder som brukar behandlas i åk 4 är lite lättare. Det finns en progression i uppgifterna och tyngdpunkten i kartläggningen handlar om Sverige under 1600-, 1700-talen. Därför passar häftet bra att använda som en övningsbok genom hela åk 4-6

Läs mer om Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

Fakta

Hitta Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 även hos:
Rulla till toppen