Samband Historia Plus

Samband Historia Plus

Från forntid till nutid – förståelse av vår samtid. Samband Historia är en modern kronologisk historiebok. Den beskriver samhällets utveckling från den tid då vi människor levde i små lokala samlar- och jägarkulturer, fram till vår nutid med minskande avstånd och en allt snabbare globalisering. Texterna bygger på aktuell historisk forskningen. En bra historiebok måste ge eleverna tillräckligt med fakta för en god allmänbildning. Men lika viktigt är att väcka intresse och skapa förståelse för historiska samband. Några viktiga kännetecken för Samband Historia är därför inspirerande texter med återkommande överblickar som synliggör sambanden. Ett annat kännetecken är viljan att ge eleverna insikt i att historia är ett levande ämne. Den historiska forskningen och nya perspektiv på historiska händelser och skeenden resulterar ibland i att äldre tolkningar och sanningar måste omprövas. Sammantaget ger läromedlet viktiga utgångspunkter för dig som lärare när det gäller att utveckla dina elevers tänkande i riktning mot ett mer analytiskt och källkritiskt förhållningssätt. Överblickar Varje historisk period inleds med överblickar i form av tidslinjer som pekar ut viktiga händelser, begrepp och personer. Den därpå följande ingresstexten sammanfattar kort huvuddragen i utvecklingen. Talande rubriker guidar sedan eleven in i själva faktatexten. I Samband Historia finns också många tydliga kartor som gör det lättare för eleven att orientera sig i det historiska skeendet. Nya och viktiga begrepp förklaras kontinuerligt i marginalen, både för att skapa en överblick och för att underlätta läsförståelsen. Samband Texterna tydliggör de generella mönster som växer fram under respektive period. De är skrivna på ett sådant sätt att de hjälper dina elever att se sambanden och förstå dem. Det handlar dels om sambanden mellan ekonomiska, politiska och sociala förändringar, dels om processers förutsättningar, förlopp och följder. Varje tidsperiod avslutas med illustrerade utvecklingslinjer och modeller som ger en sammanfattande överblick av perioden och visualiserar viktiga samband. Två böcker i en I Samband Historia finns två lässpår, ett kortare och ett längre. Som lärare kan du därför enkelt anpassa undervisningen till elevernas behov och intressen. Det korta spåret ger de överordnade sambanden, beskriver de för perioden centrala processerna, förklarar begrepp och ger tydliga exempel. Det längre spåret erbjuder ytterligare en dimension av perioden genom fördjupad fakta och ytterligare exempel. De delar som tillhör det längre lässpåret är lätta att se genom att de är markerade som Utblick. Boken kan med andra ord enkelt användas på olika sätt beroende på hur mycket man vill fördjupa sig i respektive period. Unik verktygslåda Samband Historia inleds med ett kapitel om källkritik – Källkr

Läs mer om Samband Historia Plus

Samband Historia Plus

Barn & Ungdom

Hitta Samband Historia Plus även hos:
Rulla till toppen