Religion och sammanhang 1 och 2

Religion och sammanhang 1 och 2

Båda böckerna i nya upplagor! Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer och elevgrupper. Religion och sånt 1 tar upp det mest centrala och grundläggande inom ämnet. Religion och sammanhang 1 och 2 har samma kapitelindelning som Religion och sånt men behandlar områdena bredare och djupare. Båda böckerna passar kursen Religionskunskap 1. Till böckerna finns Religion och sammanhang – antologin. Läs mer Utmärkande drag – Personligt tilltal – Utgår från elevernas livsvärld – Fokuserar på de stora livsfrågorna – Integrerat genusperspektiv Religion och sånt 1 Religion och sånt 1 vänder sig främst till yrkesprogrammen. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning. De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. Religion och sånt 1 innehåller även många och varierade uppgifter som inbjuder till diskussion, eftertanke och ställningstagande. Den reviderade upplagan inleds med ett helt nytt kapitel som tar upp livsåskådningar på ett mer övergripande sätt. Därefter följer ett kapitel om etik som ger grund för diskussioner om livsfrågor. Detta följs av naturfolkens religioner och de fem världsreligionerna. Kvinnornas roll och religionsutövningen i dagens Sverige behandlas utförligt. Boken avslutas med tre avsnitt som behandlar nya religiösa rörelser, som New Age, esoteriska rörelser samt sekter. Religion och sammanhang 1 och 2 Religion och sammanhang 1 och 2 är avsedd för de högskoleförberedande programmen. Boken har samma kapitelindelning som Religion och sånt 1 men innehållet är både breddat och fördjupat. Diskussionen om mäns och kvinnors ställning är integrerad i respektive kapitel. De stora världsreligionerna presenteras utifrån ett återkommande mönster: – Grundtankar – ursprung – Vardag och högtid – Riktningar – Uppgifter Den reviderade upplagan har två nya kapitel. Boken inleds med ett introducerande kapitel som behandlar frågor om kunskap och verklighet, religiösa såväl som icke religiösa livsåskådningar, samt frågor om identitet. Boken avslutas med ett kapitel som tar upp hur vetenskap förhåller sig till religion. I varje kapitel finns sidhänvisningar till antologin och förslag på andra böcker för vidare läsning. Religion och sammanhang – antologin I antologin finns en mängd centrala texter hämtade från judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, de kinesiska religionerna samt naturfolkens religioner. Dessutom finns texter som anknyter till temastudier om New Age, satanism, sekter samt mäns och kvinnors roller i religionen. Till varje religion eller tema finns olika sorters texter; urkundstexter, analyserande texter som dir

Läs mer om Religion och sammanhang 1 och 2

Religion och sammanhang 1 och 2

oklassificerat, Övrigt

Hitta Religion och sammanhang 1 och 2 även hos:
Rulla till toppen