Ordens värld – Svenska ord – struktur och inlärning

Ordens värld – Svenska ord – struktur och inlärning

Alla lärare är säkerligen måna om att deras elever ska lära sig många ord, att de så snabbt som möjligt ska kunna bygga upp ett rikt ordförråd inom många olika områden. För att kunna gå i land med den uppgiften behöver lärare, och i viss mån även inlärare, skaffa sig teoretiska insikter om hur ordförrådet är uppbyggt och hur ordinlärning gåt till. Först då kan undervisningen bedrivas på ett systematiskt och effektivt sätt och ordinlärningen underlättas.  Den andra upplagan av Ordens värld är indelad i fyra delar som tillsammans ger den nödvändiga teoretiska kunskapen. Del 1 syftar till att ge övergripande kunskap om ord, ordförråd och ordinlärning. Del 2 ger en översiktlig bild av ordförrådets inre struktur, till exempel vilka olika betydelserelationer som finns mellan ord, hur ord lagras i hjärnan och hur man kan dra nytta av den kunskapen i inlärningen. Del 3 beskriver på ett systematiskt sätt ordförrådets yttre struktur, det vill säga hur svenska ord är uppbyggda. Till varje del finns ett stort antal praktiska övningsuppgifter. Del 4 tar upp och diskuterar olika frågor av mer övergripande karaktär, som skillnaderna mellan enspråkigas och flerspråkigas ordförrådsutveckling, mellan inlärning av ett andraspråk och ett främmande språk och mellan explicit och implicit ordundervisning. Dessutom ges en del förslag på vad en lärare bör ta hänsyn till för att få till stånd en effektiv ordundervisning.  Boken är framför allt avsedd att användas på universitetens och högskolornas grundkurser i svenska som andraspråk och svenska språket, på fristående kurser och i lärarutbildningen. Boken kan också med fördel användas av verksamma lärare och i lärarfortbildningen. Boken kan också vara till nytta för mycket avancerade inlärare i svenska som andraspråk på olika universitetsförberedande kurser eller i svenska som främmande språk i utlandet, liksom för alla andra som är intresserade av ordförråd och ordinlärning.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Ordens värld – Svenska ord – struktur och inlärning

Ordens värld – Svenska ord – struktur och inlärning

oklassificerat, Övrigt

Hitta Ordens värld – Svenska ord – struktur och inlärning även hos:
Rulla till toppen