Klara svenskan Åk 6 Knockad Romeo, pocket

Klara svenskan Åk 6 Knockad Romeo, pocket

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Arbeta utifrån cirkelmodellen Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling. Fas 1 Texttypens innehåll Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp. Fas 2 Texttypens syfte, struktur och kännetecken Ni går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket. Fas 3 Gemensam text Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande. Fas 4 Individuell text Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag. Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna. Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärarhandledningen får du tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag i digital version. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat. Elevboken Tala, läsa, skriva Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: * Berättande text (författarknep, skräcknovell) * Faktatext (jämförande faktatext inom religion, jämföra produkter) * Argumenterande text (debattartikel, muntlig debatt) * Poetisk text (verser, dikter, sångtexter) I kapitlet Berättande text i åk 6 ingår arbete med fördjupad läsförståelde och textanalys av den skönlitterära boken Knockad Romeo skriven av Johan Rundberg. Större delen av detta avsnitt är placerat i lärarhandledningen så elevbokens sidor kan anvä

Läs mer om Klara svenskan Åk 6 Knockad Romeo, pocket

Klara svenskan Åk 6 Knockad Romeo, pocket

Fakta

Hitta Klara svenskan Åk 6 Knockad Romeo, pocket även hos:
Rulla till toppen