Exposé 1

Exposé 1

Går på djupet – även med uppgifterna! Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande. Läs mer Utmärkande drag – Utgår från individen – Analyserande uppgifter – Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder Experter vågar ta ut svängarna Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala. Analyserande uppgifter För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara. Exposé 1 och 2 Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2. Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi. Fyra utgångspunkter Alla ämnesområden behandlas utifrån: – Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas? – Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter. – Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder. – Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker. Exposé aktiv 1a1 Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1. Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter. Närhet till eleverna Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det s

Läs mer om Exposé 1

Exposé 1

oklassificerat, Övrigt

Hitta Exposé 1 även hos:
Rulla till toppen