Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande

Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande
Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande
Beskrivning av Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande

Entreprenörskap ska, enligt regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, ”löpa som en röd tråd” genom hela skoltiden. I denna bok diskuteras entreprenöriell pedagogik ur olika perspektiv. Diskussionen motiveras bland annat av skolans förändrade roll i ett snabbt föränderligt samhälle och av vetskapen om att det finns elever som inte känner lust att lära och att flera lämnar skolan utan fullständiga betyg. Läs mer I boken ställer författarna bland annat frågorna: När utvecklas elever maximalt? Vad krävs för att ett meningsfullt lärande ska komma till stånd? På vilka sätt kan man i skolan arbeta för att innehåll och former ska relatera till elevernas livsvärld? Genom att diskutera dessa komplexa frågor bidrar boken till ökad kunskap om hur entreprenörskap kan förstås och öppnar för diskussioner om elevers lärande och specifikt entreprenöriellt lärande. Om man utgår från entreprenörskap som pedagogiskt förhållningssätt, med betoning på nyckelord såsom kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, motivation och samverkan, menar författarna att regeringens strategi och skolans styrdokument kan ge stöd för att utveckla en undervisning som tar tillvara elevers drivkraft i alla skolämnen. Författarna diskuterar och problematiserar entreprenöriell pedagogik både ur ett teoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv, samt visar genom konkreta och generaliserbara exempel hur man kan arbeta med entreprenöriell pedagogik i klassrummet. Boken riktar sig till blivande lärare, redan yrkesverksamma lärare och till rektorer i grund- och gymnasieskolan. Om författarna Författarna Åsa Falk-Lundqvist, universitetslektor, Per-Gunnar Hallberg, universitetsadjunkt, Eva Leffler, fil. dr i pedagogiskt arbete och Gudrun Svedberg, fil. dr i pedagogiskt arbete är samtliga verksamma vid Umeå universitet och knutna till området Företagsamt lärande och Entreprenöriell pedagogik.

Läs mer om Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande...


Sök bästa pris på Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande hos: