ZickZack för nyanlända – Slöjden

ZickZack för nyanlända – Slöjden
ZickZack för nyanlända – Slöjden
Beskrivning av ZickZack för nyanlända – Slöjden

I ZickZack för nyanlända får eleverna träna vardagsfraser som de har nytta av i sin undervisning, genom realistiska dialoger i skolmiljö. I dialogerna kan eleverna ta olika roller och på så sätt träna sin muntliga förmåga, parallellt med läsförmågan. Eleverna får öva ordkunskap och grammatik i ett sammanhang. De får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. De får lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. De får också lära sig vilka språkliga drag varje texttyp har, för att så tidigt som möjligt kunna arbeta med ett liknande innehåll i undervisningen som sina klasskamrater. Har du Bingel? Nu har vi lagt upp övningar till ZickZack för nyanlända på Bingelön. Slöjdämnet brukar vara ett av de första ämnena som de nyanlända eleverna deltar i med sin klass. Språkutvecklingen kan med fördel ta avstamp i de konkreta föremål, aktiviteter och arbetsgifter som ämnet rymmer, vilket också är fokus i häftet. Samtidigt tas två vanliga texttyper upp i sitt naturliga sammanhang – nämligen återberättande och instruerande text. Detta för att eleverna så snart som möjligt ska börja arbeta mot kursplanemålen i svenska som andraspråk. Läraren i svenska som andraspråk kan med fördel låta häftet ligga till grund för ett språkligt samarbete med slöjdläraren.

Läs mer om ZickZack för nyanlända – Slöjden...


Sök bästa pris på ZickZack för nyanlända – Slöjden hos: