Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd

Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd
Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd
Beskrivning av Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd

Syftet med boken är underlätta dokumentationsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Innehållet i boken är unikt då det innefattas av exempelmallar, med åtgärdsförslag och färdiga formuleringar, som stöd vid exempelvis upprättandet av ett åtgärdsprogam, vid genomförandet av en pedagogisk utredning eller vid dokumentation av extra anpassningar. Att arbeta utifrån exempelmallar är både tidsbesparande och frustrationsreducerande för pedagogerna. Det är också ett sätt för skolan att på ett bättre sätt kvalitetssäkra de dokument som upprättas. Korrekt dokumentation skapar vidare en tillförlitlighet till skolan, pedagogernas profession och det elevhälsoarbete som utförs på skolan.  Boken bryter mot de, inom skolan ofta förekommande uppfattningarna om att det vid varje enskilt elevfall bör uppfinnas nya och sedan tidigare ej ännu vidtagna åtgärder, gärna av en extraordinär karaktär, och att detta sedan bör dokumenteras med tidskrävande formuleringar. Författaren menar på att pedagogerna ofta redan i det dagliga arbetet vidtar åtgärder som, om detta i sin enkelhet dokumenterades, kunde utgöra fullgod dokumentation kring de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Författaren förklarar också fördelarna med att redan i ett tidigt skede dokumentera de extra anpassningar som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare, specialpedagoger, speciallärare och andra, inom skolan, verksamma pedagoger.

Läs mer om Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd...


Sök bästa pris på Underlätta dokumentationen – – vid särskilt stöd hos: