Straffprocessuella tvångsmedel

Straffprocessuella tvångsmedel
Straffprocessuella tvångsmedel
Beskrivning av Straffprocessuella tvångsmedel

Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som användsi brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstankeom brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilket i sin förlängning kanleda till anhållande och häktning. Som andra exempel kan nämnas reseförbud, kvarstad,beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Utöver detta finns även hemliga tvångsmedel. Till dessa räknas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Då en utredning inleds vet man ofta inte vem som har begått brottet, men man kan ha mer eller mindre starka misstankar. Styrkan i misstanken, misstankegraden, styr möjligheten att använda sig av de ovan nämnda tvångsmedlen. I denna sjätte upplaga har beaktats lagändringar, ändringar i olika FAP-artiklar, JO-fall och rättsfall fram till den 1 juli 2018. De lagändringar som har skett har först och främst skett i 27 kap. Av speciellt intresse är ändringen av 28:12 där det från och med den 1 juli 2017 är tillåtetatt kroppsbesiktiga för att utreda den misstänktes ålder om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt. Juris doktor Gösta Westerlund – före detta universitetslektor vid Handelshögskolan vidGöteborgs universitet och före detta huvudlärare vid Polishögskolan i Sörentorp förklarar i denna bok bestämmelserna och hur de ska tillämpas. Boken har skrivits på ett sådant sätt, att den ska kunna användas av elever på våra polishögskolor, yrkesverksamma poliser, civila utredare inom polisen men även av andra verksamma inom rättsväsendet samt inte minst av en kunskapstörstande allmänhet. Westerlund, som skrivit flera uppskattade läroböcker, kan som få förena den praktiskaverkligheten med rättsvetenskaplig noggrannhet och skärpa.

Läs mer om Straffprocessuella tvångsmedel...


Sök bästa pris på Straffprocessuella tvångsmedel hos: