Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen
Språkarbete i alla ämnen
Beskrivning av Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas. Författaren grundar sig på den omfattande forskning som under många år drivits internationellt och som nu också fått gehör i de nordiska länderna. Boken rymmer både ett teoretiskt och ett praktiskt pedagogiskt perspektiv på språket. Läs mer I boken redogör och diskuterar författaren bland annat hur synen på språk och kommunikation har samverkat genom åren, hur vardagens språk skiljer sig från skolspråket, vad som kännetecknar skolspråk och hur språket kan uppmärksammas i den konkreta ämnesundervisningen på högstadiet och i gymnasieskolan. Språk och ämnesinnehåll är två sidor av samma mynt, men med olika mynt i skilda ämnen. Båda sidorna av mynten behöver uppmärksammas i ämnesundervisningen. Självklart har alla lärare gedigna ämneskunskaper, men få har under sin utbildning fått insikt i det språk som skapar ämnena. En utgångspunkt i denna bok är att elever under skoltiden ska kunna växa språkligt. I den här processen är det av pedagogiska skäl viktigt att alla elever utmanas både språkligt och kognitivt för att utveckla sitt språk. Men för att lyckas med detta behöver elever stöd och hjälp av lärare och av andra elever. Språkarbete i alla ämnen riktar sig både till blivande och till verksamma ämneslärare i alla ämnen. Om författarna Gun Hägerfelth är fil.dr och har varit lektor i svenska med didaktisk inriktning vid lärarutbildningen i Malmö. Hon har många års erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan och på lärarutbildningen. Författaren arbetar just nu med olika typer av kompetensutvecklingsprojekt för lärare i Svenskfinland. Hennes forskningsintresse gäller framför allt andraspråkselevers språkutveckling och lärande.

Läs mer om Språkarbete i alla ämnen...


Sök bästa pris på Språkarbete i alla ämnen hos: