Skriva, läsa lära

Skriva, läsa lära
Skriva, läsa lära
Beskrivning av Skriva, läsa lära

Här presenteras Sydney-skolans senaste forskning inom genrepedagogik och metoden Reading to Learn. Pedagogiken, som har vuxit fram under 30 år genom flera långvariga aktionsforskningsprojekt där funktionella lingvister, lärare och forskare samarbetet, har utvecklat verktyg som möjliggör en effektiv integrering av språk och lärande i undervisningen. Dessa verktyg har förändrat undervisning och lärande över hela världen, i alla ämnen och oavsett elevers åldrar. Skriva läsa lära syftar också till att stegvis bygga upp läsarens kunskaper om pedagogiken, den funktionella lingvistiken och den sociokulturella kunskapsteorin. Genom att de vetenskapliga teorierna placerats och exemplifierats i klassrummets vardagliga kontext erbjuder boken värdefull vägledning till de lärare, lärarutbildare och forskare som vill skapa en pedagogisk förändring i klassrum och skolor. Boken beskriver de tre faser som Sydney-skolans forskning har genomgått: Genrebaserad skrivinlärning, de olika genrerna i skolans läroplaner och läsutvecklingsmetodiken Reading to Learn. Reading to Learn innehåller undervisningsstrategier som möjliggör för alla elever att utveckla de läs-och skrivkompetenser som krävs för att nå framgång i skolans olika ämnen. Reading to Learn används med framgång i många delar av världen och även i Sverige. Resultaten har utvärderats i Australien och också i mindre skala i Sverige. Utvärderingarna visar på en två till fyra gånger snabbare utvecklingstakt hos eleverna än förväntat och att de elever som utvecklas mest är de elever som har svårast att nå upp till kunskapskraven. Pedagogiken som boken föreslår ger lärare ett unikt system av strategier för att få till stånd en förändring som minskar kunskapsklyftan mellan olika elevgrupper och som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Skriva, läsa lära...


Sök bästa pris på Skriva, läsa lära hos: