Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde…

Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde…
Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde…
Beskrivning av Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde…

Unionsupplösningen 1905 bildar utgångspunkt för utvecklingen av två moderna stater till den särpräglade skandinaviska socialdemokratin. Den ömsesidiga kontakten och påverkan var stark och likheten mellan de båda staterna är slående. Men det fanns också skillnader med rötter i olika historiska arv. Industrialiseringen fick större omfång
i Sverige men demokratiseringen skedde tidigare och blev mer genomgripande i Norge.
Socialdemokratins tidsålder är en jämförande analys av det norska och det svenska socialdemokratiska projektet med särskild tonvikt vid den sociala integrationen. Det är historien om hur ett stort politiskt projekt formuleras och genomförs. Den systematiska jämförelsen kastar ljus över dynamiken i utvecklingen. Familjepolitik skol- och
utbildningspolitik välfärdssystem näringsliv och nationalekonomiska särdrag hör till de samhällsområden som analyseras. Författaren följer utvecklingen fram till socialdemokratins fullbordan och lyckliga ögonblick och visar hur projektet just då faller i stycken. I slutfasen
vittrar den samlande visionen bort i Norge såväl som i Sverige.Francis Sejersted är professor i ekonomisk och social historia och för
närvarande verksam som forskare vid Institutt for samfunnsforskning
i Oslo.

Läs mer om Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde…...


Sök bästa pris på Sejersted Francis Socialdemokratins Tidsålde… hos: