Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv

Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv
Beskrivning av Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv

I den här högaktuella boken belyses framväxten av psykologins uppfattningar om könsskillnader och hur nutida psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus, kvinnlighet och manlighet.Till synes könsneutrala antaganden har fått, och får, könsspecifika konsekvenser som ofta leder till missgynnande av flickor och kvinnor, men också av människor som inte anpassar sig till heterosexuella normer. Psykologins huvudområden granskas: utvecklingspsykologi, evolutionspsykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi,personlighetspsykologi samt psykoanalytisk och psykodynamisk teori. Boken visar hur vetenskapsteoretiska grundantaganden kan begränsa psykologins förutsättningar att tillgodogöra sig kritiska tankegångar inom områden som feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och etnicitetsforskning. Författaren redogör också för alternativa teorier som har växt fram som resultat av de senaste decenniernas utveckling i feministisk teori och kulturteori. Slutligen diskuteras utmaningar och möjligheter för de nya forskningsinriktningar som på allvar försöker integrera vetenskapliga och politiska förändringar i föreställningar om kön, kvinnligt, manligt, subjektivitet och sexualitet. Boken kan användas fristående eller som ett komplement till litteratur om psykologins huvudområden. Den förutsätter egentligen inga förkunskaper om psykologi. Boken vänder sig till studerande vid utbildningar där psykologi studeras.Men också de som i sin verksamhet konfronteras med genusfrågor, till exempel psykologer, socialarbetare, lärare och sjukvårdspersonal, kan ha glädje av boken. Eva Magnusson är leg psykolog och docent och universitetslektor vid Institutionen för psykologi i Umeå. Hon har i många år undervisat och forskat om frågor som berör ämnet för denna bok. De senaste åren har hon varit verksam som forskningsledare vid NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjonnsforskning i Oslo. Hon är för närvarande forskare vid Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet.

Läs mer om Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv...


Sök bästa pris på Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv hos: