Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa

Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa
Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa
Beskrivning av Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa

Denna bok ger på ett relevant och engagerande sätt grunderna i patofysiologi. Boken har tre huvudegenskaper som särskiljer den från annan litteratur inom samma ämnesområde: ett konceptuellt tänkande, fokus på studentens inlärning genom kritiskt tänkande och kunskapstillämpning samt utforskning av kulturella och könsmässiga skillnader relaterade till patofysiologi. Målet med boken är att studenten ingående ska lära sig generella mekanismer vid förändringar i kroppsfunktioner, för att sedan kunna tillämpa dessa kunskaper på specifika sjukdomstillstånd. Boken fokuserar på sexton grundläggande koncept grupperade utifrån frågeställningarna ”Vilken del av fysiologin eller kroppsfunktionerna påverkas av sjukdomen och vad blir resultatet av denna påverkan?” Inledningsvis presenteras de grundläggande processer som påverkar varje aspekt av kroppen (basala förändringar i celler och vävnader, inflammation, immunologiska förändringar, infektion, genetiska förändringar), för att efter hand bli alltmer specifik och fokuserad på enskilda organsystem. Läsaren hänvisas kontinuerligt till tidigare kapitel och koncept för att se hur ett nytt koncept relaterar till och bygger på dessa. Texten byggs på så sätt upp som byggklossar som leder till det sista kapitlet som är en integration av alla presenterade koncept. Den utvalda kliniska modellen i det sista kapitlet är diabetes mellitus. Här ligger fokus inte bara på att förse studenten med nödvändig kunskap för att förstå diabetes, utan även på att ge verktyg för att kunna tillämpa alla koncept på ett sjukdomstillstånd. Bokens sista kliniska modell kan därför användas för att förstå hur man kan tillämpa tidigare kunskap på ett nytt problem. Boken vänder sig främst till studerande på sjuksköterskeutbildningen, men kan med fördel även användas vid utbildningar inom andra vårddiscipliner.

Läs mer om Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa...


Sök bästa pris på Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa hos: