Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter

Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter
Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter
Beskrivning av Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter

Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Den här boken behandlar nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen och de nya bestämmelserna i skollagen om nyanlända elevers rätt till utbildning, som gäller från den 1 januari 2016. I denna andra upplaga behandlas framför allt två stora förändringar. Den första är de förändringar av lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft den 1 juli 2016. Den andra är lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Därtill behandlas förändringar avseende myndigheters ansvar i migrationsprocessen. Samtliga kapitel har reviderats och uppdaterats. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning av invandringen till Sverige och nyanländas skolsituation. Därefter beskrivs de i migrations- och mottagandeprocessen ingående parterna och deras ansvarsområden. Författarna redogör också mer allmänt för asylprocessen för att därpå fördjupa sig i reglerna beträffande barn och ensamkommande barn. De två avslutande kapitlen kopplar samman de tidigare kapitlen. Här presenterar författarna skollagens tillämpliga bestämmelser ur ett mer allmänt perspektiv. Det handlar bland annat om inflytande över utbildningen, diskriminering och kränkande behandling, skolplikt, extra anpassning och särskilt stöd. Därefter behandlas bestämmelserna om nyanländas rätt till utbildning, till exempel reglerna om kunskapsbedömning, om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt planering av undervisning. Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag är verksamma vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet och knutna till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer.

Läs mer om Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter...


Sök bästa pris på Nyanlända i skolan 2 uppl. : Myndigheters ansvar och elevers rättigheter hos: