Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

När socialpedagogiken utvecklades i Tyskland på 1800-talet, av bland andra filosofen Paul Natorp, betonades att allt lärande och all kunskap har en social sida. Det är också utgångspunkten för denna antologi. Socialpedagogiken är en social pedagogik.Den svenska litteraturen på området har framför allt handlat om socialpedagogiken, dess kunskapsfält och historia. Det här är en bok i socialpedagogik. Författarna tar upp socialpedagogikens kärnfrågor, såsom delaktighet, utanförskap, identitet och makt. De utgår från den nyare forskning om människors meningsskapande, lärande och socialisation som brukar betecknas som socialkonstruktivism. Bokens inledning ger en presentation av det socialkonstruktivistiska perspektivet och dess tillämpning inom socialpedagogiken. De följande kapitlen ger exempel på aktuell svensk socialpedagogisk forskning.»Socialpedagogiken är av tradition särskilt intresserad av utanförskap och underordning ? ofta kopplat till vad som betraktas som normalt och avvikande. Avvikelser beskrivs ibland som ?a-socialitet?, som om det skulle finnas människor som så att säga ?gått miste om hela eller delar av det sociala lärandet?. Det synsättet har vi inte i den här boken. Tvärtom ser vi även utanförskap, avvikelser och underordning som socialt konstruerade. En annan positionsbestämning är också viktig.Länge har forskningen om avvikelse, underordning och utanförskap handlat om människor som är avvikande och onormala. I vår tids socialpedagogiska perspektiv har detta synsätt vänts uppochned.Intresset riktas inte längre enbart mot avvikarna och vad som skiljer de så kallade ?normala? från ?de onormala?, utan i stället mot hur normalitet/avvikelse och delaktighet/utanförskap konstrueras i de komplexa socialisationsprocesser som pågår i ett samhälle.»Ur Anders GustavssonsinledningMartin Molin är verksam vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.Anders Gustavsson är verksam vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.Hans-Erik Hermansson är verksam vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst.

Läs mer om Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

Samhälle & Politik

Hitta Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik även hos:
Rulla till toppen