Mattemissar, orsaker och åtgärder ett analysmaterial för 7-9

Mattemissar, orsaker och åtgärder ett analysmaterial för 7-9

Mattemissar, orsaker och åtgärder är ett analysmaterial för årskurs 7-9 som bygger på omfattande forskning, också inom Sverige. Det fokuserar på elevers mest frekventa misstag och dess orsaker. Författarna ger även förslag på vilka konkreta åtgärder du som lärare kan göra för att hjälpa eleverna framåt. Läs mer Momenten i kursplanens centrala innehåll har vi valt att benämna milstolpar. Dessa milstolpar måste eleverna förstå för att kunna fortsätta sin utveckling i matematik. Matematiskt innehåll som inte förstås av eleven kan utgöra en fallgrop som blockerar fortsatt utveckling och gör det svårt att ta sig vidare på egen hand. Forskning visar att det finns generella misstag som ligger till grund för sådana fallgropar. Vid de olika milstolparna finns det oftast en eller flera sådana misstag som kan blockera elevens fortsatta inlärning. Dessa blockerande misstag benämner vi feltyper. För att en elevs matematiska utveckling ska kunna fortgå måste de blockerande misstagen undanröjas. För det krävs att orsaken till misstaget hittas och förklaras för eleven. Att leta efter orsaken är svårt om man inte vet vad den kan tänkas vara. Känner man inte till tänkbara orsaker till ett misstag blir letandet planlöst. Det här analysmaterialet underlättar lärarens arbete med att hitta och identifiera feltyper. Vi vill samtidigt visa läraren varför eleven gör dessa fel. Flera orsaker tycks etableras tidigt i elevens matematikundervisning och kan ligga kvar under flera år om orsakerna inte avhjälps. Om författarna Per-Olof Bentley har arbetat som lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalysen av TIMSS-resultaten i Sverige. Christine Bentley är fil. dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning. Tillsammans har de genomfört ett stort forskningsprojekt om matematikutvecklingen i Lilla Edets kommun. De har dessutom analyserat orsakerna till elevers misstag i matematik i ett antal kommuner i västra Sverige.

Läs mer om Mattemissar, orsaker och åtgärder ett analysmaterial för 7-9

Mattemissar, orsaker och åtgärder ett analysmaterial för 7-9

Fakta

Hitta Mattemissar, orsaker och åtgärder ett analysmaterial för 7-9 även hos:
Rulla till toppen