Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik

Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik
Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik
Beskrivning av Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik

IFRS – i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken.
IFRS används numera i ett stort antal länder i världen och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. För att underlätta för den som arbetar eller kommer att arbeta med svenska företag avslutas varje kapitel med ett avsnitt om svensk redovisning. De två första kapitlen i boken ger ett ramverk för IFRS.

Nyheter i fjärde upplagan.
 Komplett IFRS 9 om finansiella instrument
 IFRS 15 om intäktsredovisning
 IFRS 16 om redovisning av leaseavtal
 Nytt kapitel om upplysningsstandarder
 Kort om IAS 40 Förvaltningsfastigheter och IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
 Avsnitt om svensk reglering är uppdaterade för ny regleringsstruktur med fokus på RFR och K3. Dessutom har hänsyn tagits till ny ÅRL baserad på ändringar i EU-rätten.

UR INNEHÅLLET:
 Principer och värderingsmetoder
 Rörelseförvärv
 Varulager
 Nedskrivningar
 Immateriella tillgångar

FÖRFATTARE: Jan Marton Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson.  Författarna är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av undervisning och av praktiskt redovisningsarbete.

AVSEDD FÖR: Läsare som har vissa kunskaper i redovisning men vill fördjupa sig i de värderingsfrågor som behandlas inom IFRS. Inom högskolan är boken främst avsedd för kurser i extern redovisning på avancerad nivå alternativt för avslutande kurs på grundnivå.

Läs mer om Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik...


Sök bästa pris på Marton Jan Ifrs – I Teori Och Praktik hos: